0 c Alytus
Pirmadienis, Lapkričio 30d.
Politika
2020 Rugpjūčio 3d.
14

15 klausimų planuojamai chemijos gamyklai Alytuje – į nei vieną neatsakyta! Kas atsakys?

title Kęstutis Bernatavičius /Kandidatas į Seimą vienmandatėje Alytaus miesto apygardoje Nr. 30

Sužinojus apie Alytuje numatomą įkurdinti didelę chemijos gamyklą (Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimas), nutarėme įsteigti darbo grupę ir pasiaiškinti ar tokia gamykla neatneš miestui daugiau žalos negu naudos. Tokios gamyklos iniciatorė - tik antrus metus veikianti Alytaus UAB „MS LT01“, kurioje be pačio vadovo dirba tik dar du darbuotojai. Bendrovės vadovas Andrius Stasiukynas nuo pat pradžių viešai teigia, kad ši gamykla neišskirs jokios taršos ar kitaip neigiamai paveiks aplinką ir miesto žmonių sveikatą, o pati gamyba bus inovatyvi.

Sutikite, skamba gana įtartinai. Nutarėme pasigilinti į tuo tikslu pačios UAB „MS LT01“ užsakytą Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (PAV), kurią atliko Kauno UAB „Aplinkos vadyba“. Ir ten mes randame neatitikimų tarp vadovo žodžių ir tikrovės. Dar daugiau, minėta PAV atrodytų yra atlikta tendencingai, galimai siekiant palankaus sprendimo iš Aplinkos apsaugos agentūros didelės chemijos gamyklos atsiradimui pramonės rajone, prie kitų įmonių kur dirba šimtai žmonių, prie daugiabučių namų kvartalų, prie pat Kultūros centro, pagaliau netoli vaikų darželio. Manydami, kad poveikis aplinkai nebuvo atliktas kokybiškai 2020.06.04 kreipėmės į PAV atlikusią UAB „Aplinkos vadybą“ su klausimais ir pasiūlymais. Viso 15 punktų, kurie mūsų manymu, miestui yra labai svarbūs ir į kuriuos mes iki šiol, tai yra jau du mėnesiai, negauname jokio atsakymo:

 1. Pastato, kuriame numatoma vykdyti planuojama ūkinė veikla (PŪV), konstrukcijų atitikimo, atsparumo numatomai vykdyti veiklai ekspertinė analizė nebuvo atlikta. Pastatas pabaigtas statyti 1969 metais ir ilgus metus buvo eksploatuojamas. Jame buvo vykdoma lengvosios pramonės gamybinė veikla. Pastato fizinis nusidėvėjimas – 59%.Numatoma nauja gamybinė veikla yra priskiriama sunkiosios chemijos pramonei. Pastate planuojama apdirbti mineralinė uoliena, ją smulkinant malimo būdu, sijojant bei apdirbant kitais būdais. Pastate bus naudojami sunkūs įrengimai, bus vibracijos. Siūlome atlikti pastato konstrukcijų būklės ir atitikimo planuojamai veiklai ekspertinę analizę.
 2. 1.2 dalyje teigiama, kad PŪV vizualiai neturės įtakos esamam kraštovaizdžiui, neturės ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių. Manome, kad iš gamyklos kaminų kylantys dūmai, garai tikrai sudarys vizualinių pokyčių ir Alytaus miestas, kuris pristatomas kaip švarus, žalias ir ekologiškas, to pasekmėje įgaus neigiamų asociacijų. Todėl šioje vietoje siūlome pataisyti netikslius teiginius.
 3. PAV teigiama, kad siekiant mažinti taršą „bus siekiama naudoti aukštesnio grynumo žaliavą“. Jei tarša priklauso nuo žaliavos kokybės, siūlome konkrečiai  nurodyti iš kokios kokybės žaliavos bus gaminama produkcija ir taršos skaičiavimuose naudoti pateiktus duomenis.
 4. PAV paminėta, kad „išmetamų į orą teršalų mažinimui bus naudojami valymo įrenginiai“. Tačiau nieko nėra apie tai kokie oro teršalų valymo įrenginiai bus naudojami ir kokiu dydžiu jie sumažins oro taršą. Siūlome patikslinti šią informaciją.
 5. Teigiama, kad į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš 29 stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, kurie veiks 340 parų metuose, tai yra beveik visus metus.

Tačiau PAV nėra paminėta apie dokumentus, kurie pagrįstų kiek teršalų į orą išmeta kiekvienas iš minėtų oro taršos šaltinių (įrengimai ir kiti). Kokiais pradiniais oro taršos šaltinių taršos duomenimis buvo remtasi, atliekant vieną pagrindinių PAV rodiklių – aplinkos oro taršos, skaičiavimus?

 1. Skaičiuojant mobilius oro taršos šaltinius, įvertinti trys įmonės dujiniai autokrautuvai, tačiau nebuvo įvertinta žaliavas pristatančio ir produkciją bei atliekas išvežančių sunkvežimių skleidžiama oro tarša. Tai tiesiogiai susiję su PŪV. Atvykstančio sunkiojo transporto numatoma net 55 vienetai per dieną. Todėl manome, kad būtina tai įvertinti ir siūlome tai atlikti.
 2. Vertinant gamybos įrengimų skleidžiamo triukšmo lygį, paminėta apie 350 triukšmo šaltinių įmonėje. Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami pagal duomenis, iš PAV priede „Triukšmo lygį įrodantys dokumentai“ pateiktas dokumentų, su PŪV įrengimų charakteristikomis, kopijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pateikti triukšmo lygį įrodantys dokumentai yra nekokybiški. Didžioji dalis dokumentų - tai nėra originalių dokumentų pilnavertės kopijos, bet neaiškios iškarpos. Informacija pateikta dalinai lietuviškai, dalinai užsienio kalbomis. Tik vieno įrenginio dokumentas patvirtintas įmonės spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu. Kadangi triukšmo lygio skaičiavimai yra vieni pagrindinių ir esminių PAV rodiklių, siūlome iš užsakovų pareikalauti kokybiškų triukšmo lygį įrodančių dokumentų kopijų, patvirtintų atsakingų darbuotojų parašais.
 3. Žemiau iš PAV pateiktoje lentelėje matome, kad triukšmo lygis dieną yra, o naktį jis lygus 0. Prašome paaiškinti ar naktį nebus jokio triukšmo jei gamyba bus vykdoma ištisą parą? Tuo tarpu kitoje lentelėje triukšmo lygis ties rekomenduojamos sanitarinės zonos ribomis yra ir dieną, ir naktį.

 1. Išvadoje apie PŪV generuojamą triukšmą, ūkinės veiklos ir transporto triukšmas nesumuojamas ir vertinamas atskirai. Manome, kad čia turi būti vertinamas suminis ūkinės veiklos ir transporto triukšmo lygis.
 2. Planuojama įmonė neturi numačiusi savo automobilių stovėjimo aikštelės nei lengvajam, nei sunkiajam transportui. Numatoma, kad į įmonę kasdien atvyks 43 personalo lengvieji automobiliai ir 55 sunkiosios transporto priemonės. Planuojama, kad visas atvykstantis transportas bus statomas kažkur aplinkinėje teritorijoje pagal esamą infrastruktūrą. Ar yra atlikta minimos esamos infrastruktūros analizė dėl galimybių ja naudotis transporto priemonių stovėjimui? Turi būti numatytos pakankamo dydžio transporto stovėjimo aikštelės.
 3. Normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (SAZ) iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklai yra numatyta 300 metrų. Tačiau šioje PAV ji sumažinta iki 0 metrų ir ribojasi tik su gamybinio pastato sienomis (rampa). Prašau paaiškinti:  kuo remiantis SAZ buvo taip reikšmingai sumažinta nuo 300m iki 0m?
 4. Vienas iš gamybos šalutinių produktų yra įvardijamas silicio dioksido dulkės, kurios yra kenksmingos žmonių sveikatai ir gali sukelti plaučių vėžį. Todėl siūlome atidžiau išnagrinėti kiek silicio dioksido išsiskirs į darbo aplinką bei į šalia pastato esančias teritorijas aplink PŪV gamybos pastatą ir ar tai nesukels pavojaus žmonių sveikatai?
 5. Teigiama, kad gamybos tikslams per metus bus sunaudojama beveik 88 tūkst.m3 vandens, tačiau nenumatyti jokie šio vandens valymo įrengimai. Teigiama, kad gamybos nuotekos nesusidarys. Kaip PŪV metu bus absorbuojama88 tūkst.kūb.metrų vandens?
 6. Šiame PAV nėra atlikta poveikio aplinkai analizė, tuo atveju, jei įvyktų ekstremali situacija. Turima omenyje, kokia gali būti padaryta žala gamtai ir žmonėms avarijos ar gaisro atveju. Įmonėje bus laikomi dideli kiekiai cheminių medžiagų. Keletas jų: sieros rūgšties vienu metu bus laikoma 1,5 milijonai kilogramų; vandenilio peroksidas 200 tūkst.kilogramų; Magnio hidroksidas 2 milijonai kg; Azoto rūgštis (gaisrą padidinti galinti medžiaga) 2000kg ir kitos. Įvykus avarijai ir susimaišius minėtoms medžiagomis, gali įvykti nekontroliuojamos cheminės reakcijos su labai neigiamu poveikiu aplinkai, žmonėms. Manome, kad į PAV turėtų būti įtraukta ir poveikio aplinkai ir to poveikio mažinimo priemonių, prie galimos ekstremalios situacijos, analizė.
 7. Planuojamai ūkinei veiklai nėra svarstomos kitos alternatyvios vietos. Nagrinėjama vieta, mūsų manymu yra netinkama, kadangi sunkiosios chemijos pramonės gamyba numatoma vykdyti pastate, kuris yra tik 160 metrų nutolęs nuo artimiausio daugiabučio, 130 metrų nuo Kultūros ir komunikacijos centro, 400 metrų nuo artimiausio daugiabučių kvartalo, 500 metrų nuo vaikų lopšelio-darželio ir ribojasi su kitomis gamybos įmonėmis, kuriose dirba šimtai žmonių.  Siūlome svarstyti alternatyvią vietą ne arčiau kaip 2km nuo miesto gyvenamųjų rajonų ribos.

Šio laiško kopijas išsiuntėme ir Alytaus miesto savivaldybei bei Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri ir turi priimti sprendimą dėl leidimo steigti mieste chemijos gamyklą. Atsakymą gavome tik iš Aplinkos apsaugos agentūros, kuriame be kita ko parašyta:

Kita vertus, mes nesuprantame, kaip tik antrus metus veikianti įmonė „MS LT01“ su vos 3 darbuotojais, neturėdama tame jokios patirties, per trumpą laiką gali išvystyti tokią sudėtingą ir, mūsų nuomone, potencialiai pavojingą sunkiosios chemijos pramonės gamyklą?

Neseniai iš žiniasklaidos taip pat sužinome, kad ši įmonė šių metų vasario viduryje pateikė paraišką Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) dėl europinės paramos skyrimo pagal eksperimento priemonę ir prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“. Paraiškoje nurodyta projekto vertė – beveik 9mln. eurų, o prašoma europinio finansavimo suma – per 4 mln. eurų.

Suprantamas ir LVPA atsakymas - europinių fondų finansavimas „MS LT01“ neskirtas ir su bendrove šio finansavimo sutartis nesudaryta. 

Taigi, bendrovė teigia, kad tai bus moksliniai tyrimai, eksperimentai, inovacijos, tai yra - dar tik bus ieškomi progresyvūs cheminio uolienų apdirbimo ir chemijos gamybos būdai. Tačiau kitur bendrovė teigia, kad bus vykdoma plati įprastinė gamyba su šimtais darbuotojų! Tai kaip bus iš tikrųjų? Ar jums neatrodo, kad atsidarius tokiai gamyklai, Alytus taps chemijos gamybos technologijų bandymų poligonu su nepamatuotomis užmačiomis, kenkimu aplinkai, žmonių sveikatai, miesto įvaizdžiui ir ekologinės katastrofos pavojumi avarijos atveju? Kas tada atsakys?

 

Mes už ATSAKINGAS investicijas ir ekologiją mūsų Alytuje!

Kęstutis Bernatavičius

Kandidatas į Seimą vienmandatėje Alytaus miesto apygardoje Nr. 30

LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyrius

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LR liberalų sąjūdžio specialios rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 2020/08/03-1


Komentarai

14
Komentuoti
Laura2020-08-06
Graudžiau ir būt negali, kai šokėjas diskutuoja apie gamyklą. Įdomi pono kompetencija šiuo klausimu.
erty2020-08-05
Eilinis priešrinkiminis pjeras...sudarėme grupę, ištyrėme, išsiaiškinome...ir KAS TOLIAU, ponai??? - Rinkite mus - MES STEBĖSIME situaciją :) Būtų juokinga jei negraudu...
Kęstai klausk Makštutienės2020-08-04
su žentu architektu Matažinsku tau atsakys į visus klausimus
Žentelis ir Makštutienė2020-08-04
Kada baigs cyrkintis Liberalė makštutienė su savo žentu Matažinsku. Kas milijoninės žemės sklypų skandalo organizatorius savivaldybėje ? Ar įmanomi tokie dalykai be Makštutienės Matažinsko ?
Gintaras2020-08-04
Prieš rinkimus parūpo visiems gamyklos ir pan., miesto gelbėtojas atsirado, o nesugeba kelių sakinių suregzti. "Nutarėme įsteigti darbo grupę" - kas tie mes? kas darbo grupės nariai? draugeliai prie užstalės? esat specialistai šioje srityje? Uždavė 15 klausimų, bet kai kurie "klausimai" net ne klausimai, o nekompetetingo asmens surašyti siūlymai.
Aš nei už, nei prieš tokią gamyklą, į visus klausimus turi atsakyti specialistai. Bet žmonės būkit protingi, žiūrėkit už ką balsuosit rinkimuose.
Pritariu2020-08-04
Pritariu,kad Nuodų gamyklos pastatymas Alytuje, tai Alytaus žalio, ekologiškai švaraus miesto nužudymas. Kas sugrįš gyventi į chemikalais dvokiantį Alytų. Atsipeikėkit, Ponas Stasiukynai ir jį palaikantys ponai. Turėkit sąžinės ir nepraraskit gėdos, besiruošdami dėl besišviečiančių milijonų nuodyti alytiškius.
dainus2020-08-04
Žalio miesto,zalia ateitis....(Alytaus himnas). Galim uzmirst kurortinio miesto statusą.
Remigijus2020-08-04
Ūž ką jie nekenčia mūsų miesto,nejaugi pinigai yra virš visko,dvasios ubagai.
Uk2020-08-03
Dar yra kandidatu prie lovio?pasisakykite apie chemijos gamyka!
Verta2020-08-03
balsuosiu už Kęstą, nes jis sporto žmogus
JOO2020-08-03
Gali šią gamyklą statyti kaime apleistose fermose.
Alytus2020-08-03
Pagaliau kaškas kelia šį klausimą. O kur meras dingo su savo bebrų partija?
nuomone2020-08-03
manau tokie verslininkai kaip STASIUKYNAS kaip CICENAS tik gali atsakyti nes jie juk ir kuria alytui verslus kuriu buvimas miesto ribose jau nusikaltimas nes ju verslas tolygus cheminiam ginklui nereiks ne ASTRAVO avarijos nes degant paangoms jau ysitikinom koks pasiruosimas tarnybu esant avarijai . Manau jog apie sios gamyklos steigima neturi buti net minties nekalbant apie kazkokias analizes o sis pseudo verslininkas isvis manau nesiorentuoja apie chemijos pramone
V.D.2020-08-03
Gerai , kad į šią problemą pažvelgta plačiau
traffix.lt