10 c Alytus
Trečiadienis, Liepos 8d.
VerslasAktualijos
2019 Gruodžio 6d.
2

STT primena antikorupciniu požiūriu ydingas aplinkosaugos situacijas ir siūlo dirbti skaidriai

titleAlytausgidas.lt nuotr.

Atsižvelgdama į visuomeninę reikšmę ir gaisro atvejį Alytuje atliktas antikorupcinis vertinimas. Paaiškėjo, kad trūksta patikrinimų rezultatų viešinimo, aiškumo sudarant tikrintinų subjektų sąrašus ir keičiant metinius patikrinimų planus.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), pateikusi vertinimo išvadas, siūlo užtikrinti tinkamą kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo bei jų veiklos kontrolės rezultatų ir nustatytų pažeidimų viešinimą.

STT nustatė, kad Aplinkos apsaugos departamento (AAD) prie Aplinkos ministerijos (AM) neskelbia kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašū, taip pat ankstesnių metų patikrinimų planų bei duomenų apie jų įgyvendinimą, todėl negalima įvertinti subjektų (tarp kurių – ir pavojingų ar nepavojingų atliekų tvarkytojai) santykio su visais kontroliuojamais subjektais, kas parodytų priežiūros efektyvumą, tikslingumą bei skaidrumą.

Pastebėta, kad keičiant metinius patikrinimų planus nėra nurodyta, kodėl iš patikrinimų plano išbraukti arba įtraukti konkretūs ūkio subjektai. Tokia situacija vertinama kaip korupcijos rizikos veiksnys, todėl siūloma tikslinti reglamentavimo nuostatas numatant, kad nusprendus išbraukti ar įtraukti į planą kitus ūkio subjektus, būtų nurodyti motyvai.

Neaiškumų kelia ir neplaniniai patikrinimai.

Šiais metais pakartotinai nebuvo numatyta tikrinti kai kurių ūkio subjektų, kurių veikloje praėjusiais metais buvo užfiksuoti pažeidimai, susiję su pavojingų atliekų netinkamu laikymu ar tvarkymu. O štai kai kurie objektai buvo tikrinami pakartotinai, nors metiniame patikrinimų plane tai nebuvo numatyta. Atsižvelgiant į tokią situaciją, siūloma užtikrinti, kad pakartotinai būtų tikrinami visi subjektai, kurių veikloje nustatyti pažeidimai, galintys turėti žalingą poveikį aplinkai.

STT siūlo nustatant ūkio subjekto, kuriam nereikia gauti taršos leidimų (TL), veiklos rizikingumo lygį sieti ne tik su administracinėmis nuobaudomis, bet ir su veiklos specifika, naudojamais įrenginiai, medžiagomis, technologijomis, veiklos teritorija, gaunamais skundais ir pan. Tokiu būdu būtų išvengta bet kokių galimybių galimai ydingoms situacijoms, kai pažeidimai nebus užfiksuoti arba nustatyti ir subjektui bus priskirtas mažas rizikingumo lygis, leisiantis jį tikrinti tik kas trejus metus ar rečiau.

AM ir AAD per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta į šioje išvadoje pateiktas pastabas.

IŠTRAUKOS IŠ STT ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADŲ DĖL APLINKOSAUGININKŲ DARBO:

... AAD paskelbtame metinių patikrinimų plane nurodyta, kad 2019  m.  planuojama  patikrinti iš viso 6 tūkst. 724 ūkio subjektus, iš jų: Alytaus valdybai numatyta patikrinti 539, Kauno valdybai – 1 tūkst. 23, Klaipėdos valdybai –1 tūkst. 8, Marijampolės valdybai – 582, Panevėžio valdybai – 520, Šiaulių valdybai – 1 tūkst. 84, Utenos valdybai – 723, Vilniaus valdybai – 785, Aplinkos kokybės departamentui – 460 ūkio subjektų.    

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  AAD  nėra  neskelbia kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašų, taip pat nėra duomenų apie ankstesnių metų patikrinimo planus bei jų įgyvendinimą (viešinami tik 2019 m. I-III ketvirčių patikrinimų rezultatai bei 2018 m. II pusmečio  vykdytų  patikrinimų  ataskaita), todėl  nėra  galimybės  įvertinti  numatytų  tikrinti  ūkio subjektų,  tarp  kurių – ir  pavojingų  ar  nepavojingų  atliekų  tvarkytojai,   santykio su   visais kontroliuojamais subjektais, kas  parodytų vykdomos  priežiūros  efektyvumą,  tikslingumą  bei skaidrumą.

Viešais skelbiamais duomenimis, pavyzdžiui, 2019 m. I ketvirtį atlikta 1 tūkst. 628 planiniai ir neplaniniai patikrinimai, kurie nėra atskirai išskirti, todėl nėra galimybės įvertinti, ar atlikti visi metiniame plane numatyti planuoti patikrinimai. Atsižvelgdami į išdėstytą, siekdami teisinio reguliavimobei jo įgyvendinimo skaidrumo ir nuoseklumo, siūlome užtikrinti tinkamą kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašų bei jų veiklos kontrolės rezultatų viešinimą, nustatytus pažeidimus ir jų pašalinimo rezultatus.

... AAD neskelbia jokių duomenų apie kontroliuojamų ūkio subjektų vykdomos veiklos rizikingumo vertinimą. Galiojantis teisinis  reguliavimas šios prievolės nenumato, tačiau minėtų duomenų skelbimas prisidėtų prie tikrintinų ūkio subjektų atrankos proceso skaidrumo didinimo ir sumažintų korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybę.

...  Išdėstytos  nuostatos,  mūsų  nuomone, vertintinos  kaip  ydingos  antikorupciniu požiūriu, nes sukuria ūkio subjekto veiklos rizikos vertinimą atliekančiam AAD pareigūnui diskreciją galimai nepagrįstai mažinti ar didinti rizikingumo balą, nes rizikingumo  įvertinimo  kriterijai yra  pakankamai  išsamūs,  aiškūs  ir objektyvūs, todėl nėra aišku, kuo remiantis į juos gali būti neatsižvelgiama arba suteikiami kiti, negu numatyta, balai.

...  Mūsų nuomone, aukščiau minėtos nuostatos nėra pakankamos veiksmingai ūkio subjektų kontrolei užtikrinti. Pavyzdžiui,  gali susidaryti  antikorupciniu požiūriu ydinga situacija, kai dėl galimai nesąžiningų susitarimų per patikrinimą kai kurie pažeidimai nebus užfiksuoti, dėl ko ūkio subjektui bus priskirtas mažas rizikingumo lygis, leisiantis jį tikrinti tik kas trejus metus ar dar rečiau. 

... Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome: tikslinti Ūkio  subjektų,  neturinčių Taršos integruotos prevencijos | ir kontrolės leidimai (TIPK)‎ ar TL,  rizikos  aprašo   nuostatas, numatant,  kad  ūkio  subjekto  veiklos  rizikingumo  lygis  nebūtų  siejamas  tik  su  administracinių nuobaudų buvimu, bet ir su ūkio subjekto veiklos specifika, naudojamais įrenginiais, medžiagomis, technologijomis, veiklos teritorija, gaunamais skundaisir pan.; tikslinti  Ūkio  subjektų,  neturinčių  TIPK  ar  TL,  rizikos  aprašo nuostatas, patikrinimų dažnumo poreikį siejant ne su žmogiškaisiais ištekliais, bet su ūkio subjekto veiklos specifika ir galimu žalingu poveikiu aplinkai bei žmonių sveikatai.


Komentarai

2
Komentuoti
Dūmtraukis2019-12-06
Galima ir aiškiau. Kaltų nėra!
kas čia per kratinys2019-12-06
ir dar su klaidomis? Gal galima gerbti skaitytoją ir normailiai tekstą surašyti?
traffix.lt