1 c Alytus
Pirmadienis, Lapkričio 30d.
Alytaus rajonasAktualijos
2020 Lapkričio 20d.
6

Triukšmo Butrimiškiuose turėtų sumažėti iki kitų metų pabaigos

titleAsociatyvi iliustracijaAlytausgidas.lt nuotr.

Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, esan­čią Lie­tu­vos–Len­ki­jos „Lit­Pol Link“ elek­tros jung­tį ir kei­tik­lių sto­tį „Lit­grid“ at­sto­vai va­di­na elek­tros sis­te­mos var­tais į Eu­ro­pą, kad Bal­ti­jos ša­lys pri­si­jung­tų prie Eu­ro­pos tin­klų. Vis dėlto, vie­ti­niams gy­ven­to­jams šio ob­jek­to įren­gi­nių ke­lia­mas triukšmas neleidžia ramiai gyventi, todėl jie į „Lit­grid“ su skundais bei prašymais kreipiasi nuo 2016 m. pa­va­sa­rio.

 2017 m. buvo įrengta apsauginė sienelė, bet ir po to­kios sie­ne­lės įren­gi­mo triukš­mas  tebevar­gi­no But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jus. 2018 m. vėl bu­vo at­lik­ti sto­ties sklei­džia­mo gar­so ma­ta­vi­mai ir vėl ne­nu­sta­ty­ta lei­džia­mų hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų, tada But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jai dėl sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo pasiskundė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui.

Pernai rudenį meras inicijavo  „Lit­grid“ at­sto­vų su­si­ti­kimą su But­ri­miš­kių kai­mo gy­ven­to­jais, ku­rie vėl­gi iš­sa­kė nu­si­skun­di­mus dėl elek­tros sto­ties ke­lia­mo triukš­mo.

Bū­tent po šio su­si­ti­ki­mo ben­dro­vė kar­tu su Na­cio­na­li­ne vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja dar kar­tą ėmė­si įren­gi­nių triukš­mo ma­ta­vi­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti šį sau­sį da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos at­sto­vams.Triukš­mas bu­vo ma­tuo­tas pen­kiuo­se  taš­kuo­se. Pa­aiš­kė­jo, kad  ke­tu­riuo­se taš­kuo­se vir­šy­tos mak­si­ma­laus gar­so slė­gio ly­gio leis­ti­nos 50 de­ci­be­lų normos.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas sa­ko: „Su­pran­ta­me šio ob­jek­to svar­bą Lie­tu­vai, ta­čiau ope­ra­to­riaus el­ge­sys tiek vie­tos žmo­nių, tiek sa­vi­val­dy­bės at­žvil­giu ne­to­le­ruo­ti­nas.“

Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė  nuosekliai deda pastangas, kad „Lit­grid“ įreng­tų triukš­mą slo­pi­nan­čias prie­mo­nes. Rei­ka­lau­ja­ma aiš­kaus pla­no ir kon­kre­čių ter­mi­nų, ka­da triukš­mą ma­ži­nan­čios prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos, nes pa­di­dė­jęs gar­so ly­gis ken­kia žmo­gaus svei­ka­tai,  vei­kia  ner­vų sis­te­mą,  kelia susierzinimą.

„Litgrid" atstovai šį pavasarį žadėjo , kad iki bir­že­lio bus vykdomas vie­ša­sis pir­ki­mas gar­so skli­di­mo mo­de­lia­vi­mo stu­di­jai pa­reng­ti, ku­rią at­li­kę spe­cia­lis­tai nu­ma­tys efek­ty­viau­sias ir ge­riau­sias prie­mo­nes, ap­sau­gan­čias gy­ven­to­jus nuo triukš­mo. Tuo­met pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mai.

Pla­nuo­ja­ma, kad triukš­mą slo­pi­nan­čios prie­mo­nės But­ri­miš­kių elek­tros sto­ty­je bus įreng­tos 2021-ųjų pa­bai­go­je.

Praėjusį penktadienį Alytaus rajono savivaldybės meras A.  Vrubliauskas  ir administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė nuotoliniu būdu vėl susitiko su  Lietuvos elektros perdavimo operatoriaus „Litgrid“ atstovais: laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas Vidmantu Grušu, Strateginės infrastruktūros direktore Gerda Krasauske, projektų įgyvendinimo skyriaus vadovu Audriumi Tamoliu bei projektų vadove Renata Žaliauskaitė.

Susitikimo metu bendrovės atstovai pristatė  projektą „Triukšmą slopinančių priemonių diegimas Alytaus mazge” . Bendrovė buvo įsipareigojusi šį rudenį užbaigti studiją, kurios tikslas - įvertinti esamos situacijos triukšmo sklaidą, sumodeliuoti būsimos situacijos triukšmo sklaidą, parinkti bei įgyvendinti triukšmą slopinančias priemones. 

Rengiant šią studiją buvo surengti keli susitikimai su gyventojais, atlikta jų apklausa. Studijos metu buvo identifikuoti triukšmo šaltiniai, nustatyta, kuriose vietose gyventojai triukšmą girdi garsiausiai, atlikti matavimai. Identifikuota, kad pagrindiniai triukšmo šaltiniai – keitiklio ir Alytaus transformatorių pastotės gausmas  bei keliu važiuojantis autotransportas. Remiantis atlikta studija, numatytas planas, kaip turėtų būti statomi triukšmą mažinantys įrenginiai. Modeliuojant triukšmo sklidimą, numatoma, kad sprendiniai turėtų būti  įgyvendinami 2 etapais.

Artimiausiu metu planuojama pristatyti studiją ir sprendinius suinteresuotoms bendruomenėms, aptarti jų lūkesčius, atsakyti į klausimus. COVID-19 epidemijos metu ribojant renginius, sprendiniai bus pristatomi nuotoliniu būdu bei papildomai parengta medžiaga, kuria galima dalintis elektroninėmis priemonėmis.


Komentarai

6
Komentuoti
mmm folijos kepureles visiems2020-11-21
visiem ten gyvenantiems folijos kepureles, jiem gal ir hemtreilai trukdo gal ir 5g zudo juos eikit acta pagarinsit.. o jei rimtai del keliu zmogeliu kurie patys ten apsigyveno ( tik nereikia pastote buvo jau nuo elektros ivedimo i miesta jei ka) dabar milijonus kisa i ora matai jiems trugdo...
vardenis2020-11-21
Man to triuksmo nesigirdi , gamyklose buvo daug didesnis.
MAN2020-11-21
TAI NESIGIRDI
haha2020-11-20
Gyventojas _atsipeikek tu sovietu cesai negyvenai ten transformatorius saudavo kad net karve mysteldavo , o kai pirkai sklypa reikej ziuret dabar nori ramybes dink i miesta maroze .aplink pastote sklypa pirkt gali tik tas kas radijacija netiki ........
Gyventojas2020-11-20
Mažinkite ir kuo greičiau, kas būtų pagalvoję kad tokį brudą gail pastatyti XXI amžiuje. Sovietų laikų pastotė buvo daug tylesnė. Dabar vyksta darbai ir pabaigos nesimato, plečia, stulpai kyla. Kelias parazitų išmaltas nors žmonės savo pinigais jį susitvarkė, kasdien važiuoja šimtai kartų sunkvežimiai bet nesugeba nei vienas išpilti žvyro, bent kiek jį pataisyti. Puikus pavyzdys kokio lygio svolačizmas vyksta!
ogi 2020-11-20
idomu kos ten elektros lauko stiprumas prie pat aukstos sulpu nenoreciau as ten ir uz dyka gyvent kaip toj nuotraukoje tai arti
traffix.lt