10.8 c Alytus
Ketvirtadienis, Spalio 29d.
AlytusVerslasSveikataTechnologijos
2020 Spalio 5d.
4

NVSC Alytaus departamentas nepritarė „MS LT01“ gamyklos veiklos planams

titleAsociatyvi iliustracija

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad jo Alytaus departamentas  išnagrinėjo UAB „Aplinkos vadyba“ pateiktą planuojamos ūkinės veiklos – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, kurią planuojama vykdyti Alytuje, Pramonės g. 1, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir jai nepritaria.

Ataskaitai nepritarta dėl to, kad nėra įvertinti visi veiksniai, galintys turėti įtaką visuomenės sveikatai, pateikta nepakankamai informacijos apie tai, kaip jie bus valdomi. Iš pateiktos ataskaitos nėra aišku, kokie cheminiai procesai vyks, pradėjus veikti šiai gamyklai, kokios žaliavos bus naudojamos, kokia jų cheminė sudėtis. Veiklos planuotojai nepateikė pagrįstų įrodymų, kad oro tarša atitiks keliamus reikalavimus, kad bus naudojami efektyvūs oro filtrai ar kitaip valdoma rizika, susijusi oro tarša. Visuomenės sveikatos specialistams taip pat pritrūko įrodymų, kad įvertinta triukšmo, rizika, kad numatytos triukšmo valdymo priemonės, pasigesta informacijos apie kvapų šaltinius, apie galimą jų koncentraciją gyvenamosios aplinkos ore ir kai kurių kitų veiksnių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai, įvertinimo.

NVSC yra tik vienas iš poveikio aplinkai vertinimo subjektų. Planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai taip pat vertina savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, vykdomoji institucija, vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už gaisrinę ir civilinę saugą, kultūros ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už kultūros vertybių apsaugą. Galutinis sprendimas dėl planuojamos veiklos galimybių priimamas įvertinus visų atsakingų institucijų pateiktas išvadas. Galutinį sprendimą priima Aplinkos apsaugos agentūra.

Dėl kokių priežasčių NVSC nepritarė Pramonės g. 1 planuojamos gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, detaliau išdėstė Alytaus departamento direktorė Dalytė Nekraševičienė

NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus  departamentas pagal kompetenciją išnagrinėjo UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus poveikio aplinkai vertinimo  ataskaitą (toliau – Ataskaita). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsnio 5 ir 6 dalimis, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 40 punktu, teikiamos šios  pastabos:

1. Nepateikta išsami planuojamos ūkinės veiklos technologinė informacija, neaišku kokie cheminiai procesai vyks. Ataskaitos 33 psl., 35 psl. pateiktos principinės technologinių linijų išdėstymo schemos be paaiškinimų.
2. Iš Ataskaitoje pateiktos informacijos tiksliai neaišku kokios žaliavos bus naudojamos, kokia jų cheminė sudėtis (pvz., magnio oksidas arba hidroksidas ar iškastinis magnio oksido (oksidų klasės mineralas) klasės mineralas, kalkės (negesintos) ar kalkių pienas).
3. Nepagrįsta informacija, kad oro tarša atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 
verčių patvirtinimo“ reikalavimus:
3.1. Nepateikti oro taršos šaltinių Nr. 001-003, 014-029 teršalų emisijų į aplinkos orą pagrindžiantys duomenys, t. y. nepateikta informacija kokiais duomenimis vadovaujantis Ataskaitoje pateikta emisija iš taršos šaltinių, pagal kuriuos buvo apskaičiuota taršos šaltinių skleidžiama tarša.
3.2. Manome, kad nepagrįstai džiovintuvo dūmtraukių, esančių gamybinėse patalpose, (taršos šaltiniai Nr. 008 – 013) emisijos skaičiuotos pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos naujausios 2016 metų metodikos (anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook) 1.A.4. skyrių „Small combustion“. 
Nurodytas literatūros šaltinis naudojamas kuro degimo oro taršos šaltiniams.

3.3. Nepateikta pagrįsta informacija apie oro filtrų efektyvumą (nepateiktos filtrų techninės specifikacijos).
4. Nepagrįsta informacija, kad triukšmas atitiks Lietuvos higienos normą HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje".
4.1. Nepateikta informacija apie visų Ataskaitoje išvardintų triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą (maišyklių, siurblių, filtravimo įrangos, sijotuvo, volinio smulkintuvo, krovos darbų (pastato viduje, išorėje)). Neaišku ar mechaninius būdu valant nuoviras nuo vakuuminio išgarintuvo sienelių bus naudojami triukšmą keliantys mechanizmai?
4.2.Ataskaitos 6 priede nepateikti pilni, aiškūs triukšmo lygį įrodantys dokumentai. Kai kuriais atvejai neaišku, ar nurodomas garso slėgis ar garso galia.
4.3. Nepateiktos prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuota triukšmo sklaida nuo autokrautuvų, krovos darbų ant pastato išorėje esančios rampos (Ataskaitos 101 psl.).
4.4. Ataskaitoje nevertinta krovos darbų keliamas triukšmas.
4.5. Nevertinta automobilių parkavimas, autotransporto manevravimas žemės sklypo teritorijoje. Neaišku kaip žemės sklype manevruos, judės lengvasis ir krovininis transportas. 
4.6. Neaiškus kuo remiant eismo intensyvumo Audėjų ir Pramonės g., krovininių transporto priemonių procentinės dalies bendrame transporto sraute duomenys priimti vadovaujantis „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros 
praktikos vadovas“ [E. Mačiūnas, I. Zurlytė, V. Uscila, 2007 m.] 2.5 ir 4.5 priemonėmis. 
4.7. Nepateikta informacija apie triukšmą, susijusį su autotransporto srautų gatvėse padidėjimu, gyvenamojoje bei visuomeninėje teritorijoje.
4.8. Manome, kad Ataskaitos 101 psl. ir 102 psl. pateikti krovininių transporto priemonių kiekio apskaičiavimai netikslūs. Ne visų naudojamų žaliavų, cheminių medžiagų ar mišinių tiekėjai, pagaminamos produkcijos pirkėjai yra tie patys, skiriasi medžiagos, gabenamas kiekis, transporto rūšis, gabenimo sąlygos ir pan.
5. Nesant aiškios technologijos, negalima įvertinti ar bus kvapų taršos šaltinių bei ar kvapai  neviršys Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" pateiktos kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore. 
6. Pagal pateiktą informaciją neaišku ar planuojamoje ūkinėje veikloje bus naudojami vibracijos šaltiniai, o planuojama ūkinė veikla nesąlygos Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ viršijimų.
7. Ataskaitoje nepateikta informacija apie planuojamoje ūkinėje veikloje infragarso ir žemadažnio garso šaltinių naudojimą, neaišku ar nebus viršijama Lietuvos higienos norma HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir 
visuomeninėse patalpose“..

8. Iš Ataskaitos 31 psl. ir 32 psl. pateiktos informacijos neaišku kokia bus įrengta išsiliejusių skysčių surinkimo sistema.
9. Atskirose Ataskaitos dalyse skiriasi įmonės pagaminama produkcija. Prašome suvienodinti Ataskaitos 23 psl. ir 34 psl. planuojamos ūkinės veiklos produkciją (metalurginių miltelių).
10. Prašome ištaisyti Ataskaitos 67 psl. 5.1.7 lentelės „Momentinės teršalų emisijos“ pavadinimą. Lentelėje pateiktos metinės dujinių autokrautuvų teršalų emisijos. 
Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, normatyvinė sanitarinė apsaugos zona sumažinta nepagrįstai, Ataskaitai nepritariame.


Komentarai

4
Komentuoti
marco2020-10-06
Labai gerai,kad šitos šlykštyės Alytuj nebūtų,tegul stato Vokietijoj....
Skaitykit2020-10-06
Žmonės nesipiktinkit,o džiaukitės,kad tos gamyklos nebūtų.Yra gi laisvų plotų...Kodėl būtent miesto ribose ji prievarta kišama?(Ir tik su keliasdešmt planuojamų darbuotojų.) Juk aplink yra gamyklos,siuvyklos,kur dirba po 300 žmonių.Dėl tokios gamyklos atsiradimo,kitos ,šalia esančios turės užsidaryti...Sako,vyksta jau ten įvairūs rekonstravimo darbai..????????Įdomu,kas leidimą tam davė ,ir kas tuos darbus vykdo???
Nu geram. !!2020-10-06
Komentuoji nežinodamas ką.Ar pasigilinai,kokia tai gamykla? Matyt girdėjai kažkur skambinant..Europoj nė vienoj šaly,tokios pavojingos gamyklos nėra.Nė viena šalis,tam nepasirašė.Lietuvoj,būtent Alytuj..O žinot,kokie verslininkai nori savo milijonus čia investuot.???Jiems pofik pavojus gamtai,pavojus žmonių sveikatai, (jau kiek nukentėjo žmonės,gamta gaisro metu).Kas atsitiktų su gruntiniais vandenimis,jei tiek tonų rūgšties patektų į gruntą...Būtent,pasidomėkit !!!
NU GERAS2020-10-06
JUG LIETUVIU VISKAS BUNA BLOGAI JAI JAM PINIGAI I KISENE NEKRENTA
traffix.lt