0 c Alytus
Pirmadienis, Lapkričio 30d.
ĮdomuAlytausnaujienos.lt straipsniai
2020 Liepos 18d.
3

Kurie mūsų politikai yra turtingiausi

titleAlytausgidas.lt nuotr.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, mi­nist­rų, pro­ku­ro­rų, tei­sė­jų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nų už pra­ėju­sius me­tus išrašus.

Taip pat pa­skelb­ti ir 200 di­džiau­sią tur­tą de­kla­ra­vu­sių as­me­nų są­ra­šai kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je. 

Tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko 13 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.

Pir­mo­se gre­to­se – Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Al­gis Žė­kas

60-yje Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių yra 1 tūkst. 502 ta­ry­bų na­riai kar­tu su tie­sio­giai iš­rink­tais me­rais.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri 27, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba – 25 na­rius. Me­rų, pa­ten­kan­čių į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms nu­sta­ty­tą man­da­tų skai­čių, me­ti­nių tur­to de­kla­ra­ci­jų išrašai skel­bia­mi kaip ta­ry­bų na­rių.

Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­ta­me 200 di­džiau­sią tur­tą val­dan­čių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­še at­si­dū­rė 13 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.

Iš 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų narių aukš­čiau­sią – 25 vie­tą pa­gal pa­skelb­tus tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis už pra­ėju­sius me­tus tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių tarybų na­rių už­ima Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Jo de­kla­ruo­ja­mas tur­tas – per 1,5 mln. eu­rų. Di­džiau­sią tur­to da­lį su­da­ro ak­ci­jų ver­tė – be­veik 870 tūkst. eu­rų.

S.Le­o­na­vi­čius į mies­to ta­ry­bą bu­vo iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau iš šios aso­cia­ci­jos dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be pa­si­trau­kė kaip ir jo ko­le­ga Va­lius Mi­ce­vi­čius, taip pat pa­te­kęs į 200 tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šą.

Jis šia­me są­ra­še su val­do­mu maž­daug 770 tūkst. eu­rų tur­tu yra 57-oje vie­to­je. Di­džiau­sią už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­to tur­to da­lį su­da­ro ak­ci­jų ver­tė – per 240 tūkst. eu­rų, už to­kią pat su­mą de­kla­ruo­ta Lie­tu­vo­je val­do­mų butų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“, Č.Dau­gė­la su de­kla­ruo­tu tur­tu dau­giau kaip už 1,3 mln. eu­rų pa­te­ko į 30 vie­tą. O di­džiau­sias už pra­ėju­sius me­tus jo de­kla­ruo­tas tur­tas – ša­ly­je esan­tys gy­ve­na­mie­ji na­mai ir ki­ti sta­ti­niai, ku­rių ver­tė – apie 850 tūkst. eu­rų.

43-ią vie­tą 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų narių są­ra­še už­ima Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas, išrinktas pagal Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašą, su de­kla­ruo­ja­mu be­veik 980 tūkst. eu­rų tur­tu. Iš šios su­mos di­džiau­sią ver­tę – 750 tūkst. eu­rų su­da­ro val­do­mų pa­jų ar da­lių ver­tė.

55-oje tur­tin­gų­jų vie­to­je – mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­kas To­mas Pa­čė­sas, ku­ris de­kla­ruo­ja tu­rin­tis tur­to už be­veik 790 tūkst. eu­rų. Be­veik vi­są tur­tą su­da­ro už­sie­nio vals­ty­bė­je esan­čių gyvenamųjų na­mų ver­tė – apie 680 tūkst. eu­rų.

Vi­si šie tur­tin­giau­si mies­to ta­ry­bos na­riai yra su­si­ję su nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­my­bos, trans­por­to, sta­ty­bų, spor­to, o rajono tarybos narys – su že­mės ūkio ver­slu.

 

Aly­taus ra­jo­no me­ras – taip pat tarp tur­tin­giau­sių­jų

Aly­taus ra­jo­no me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­ne ly­de­ris Al­gir­das Vrub­liaus­kas tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­gal val­do­mus tur­tus yra 66-oje vie­to­je.

Jis už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­tis už 700 tūkst. eu­rų. O di­džiau­sią tur­to da­lį – per 380 tūkst. eu­rų su­da­ro ša­lies kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma.

102-oje vie­to­je yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau jau pa­si­trau­kęs iš šios frakcijos taryboje veik­los. Jo de­kla­ruo­tas tur­tas – už 480 tūkst. eu­rų, iš šios su­mos be­veik 260 tūkst. su­da­ro ak­ci­jų ver­tė.

Tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 116-oje vie­to­je – mies­to sa­vi­val­dy­bės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, į ta­ry­bą iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Jis pa­gal pa­teik­tą de­kla­ra­ci­ją val­do tur­to be­veik už 450 tūkst. eu­rų, dau­giau kaip pu­sę šios su­mos su­da­ro ša­ly­je tu­ri­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Su val­do­mu be­veik 390 tūkst. eu­rų tur­tu 134-oje vie­to­je yra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą Au­ri­mas Trun­cė. Iš mi­nė­tos su­mos jis tu­ri 235 tūkst. eu­rų ver­tės ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių.

 

Prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je tarp tur­tin­giau­sių­jų – bu­vu­si vi­ce­me­rė

Bu­vu­si Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė, da­bar jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, ku­ri į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo tur­to už maž­daug 360 tūkst. eu­rų.

Ji tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių – 147-oje vie­to­je. Di­džiau­sios D.Re­mei­kie­nės tur­to su­mos – po 150 tūkst. eu­rų yra Lie­tu­vo­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė ir tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos.

Su 320 tūkst. eu­rų val­do­mu tur­tu mies­to ta­ry­bos na­rė so­cial­de­mok­ra­tė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė tarp tur­tin­giau­sių­jų pa­te­ko į 162-ą vie­tą. Pu­sę jos de­kla­ruo­to tur­to su­da­ro ša­ly­je tu­ri­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą į mies­to ta­ry­bą pa­te­kęs krep­ši­nio pa­sau­ly­je ži­no­mas Val­de­ma­ras Cho­mi­čius – taip pat tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu maž­daug 280 tūkst. eu­rų tur­tu.

Jis pateko į 194-ą vietą. V. Chomičiaus be­veik vi­są deklaruotą turtą su­da­ro Lie­tu­vo­je esan­čių bu­tų ver­tė – 230 tūkst. eu­rų.

Ir prieš­pas­ku­ti­nė­je 199-oje vie­to­je tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių – bu­vu­si mies­to vi­ce­me­rė, į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Va­lė Gi­bie­nė.

Jos už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas – už 275 tūkst. eu­rų. Iš šios su­mos 160 tūkst. eu­rų – ša­ly­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

VMI vie­šai paskel­bė be­veik 48 tūkst. tur­to de­kla­ra­ci­jų už 2019-uo­sius iš­ra­šų.

Jas tu­rė­jo pa­teik­ti apie 105 tūkst. gy­ven­to­jų. To­kią pa­rei­gą at­li­ko dau­giau nei 102 tūkst. ar­ba apie 97 proc. pri­va­lan­čių turtą de­kla­ruo­ti gy­ven­to­jų.

Ins­pek­ci­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad pri­mi­ni­mus apie ne­pa­teik­tą tur­to de­kla­ra­ci­ją ga­vu­siems, ta­čiau jos vis dar ne­pa­tei­ku­siems as­me­nims ši pa­rei­ga iš­lie­ka, o at­ei­ty­je ga­li lauk­ti tiek įspė­ji­mai, tiek ati­tin­ka­mos bau­dos.

„Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sve­tai­nė­je skel­bia­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ki­tų as­me­nų duo­me­nys skir­ti vie­šu­mui bei skaid­ru­mui už­tik­rin­ti, vi­suo­me­nės sa­vi­kon­tro­lei. Tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis ins­pek­ci­ja taip pat nau­do­ja nu­sta­tant ir ri­zi­kin­giau­sius mo­kes­čių mo­kė­to­jus, – in­for­ma­ci­ja ana­li­zuo­ja­ma ir ly­gi­na­ma su ins­pek­ci­jos tu­ri­mais bei iš tre­čių­jų šal­ti­nių gau­tais duo­me­ni­mis apie as­me­nų pa­ja­mas, tu­ri­mą tur­tą ir iš­lai­das“, – sa­ko VMI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Sta­sė Aliu­ko­ny­tė-Šni­rie­nė.

 Alma Mosteikaitė, „Aly­taus naujienos“ 

 


Komentarai

3
Komentuoti
Komentarui Suprantu2020-07-18
Pritariu. Tarkime, namo ar buto verte. Tiek to. Bet is kur is valdisko atlyginimo tokios pinigines lesos? Ypac pas viena tokia skandalinga veikeja.
Suprantu, 2020-07-18
kad verslininkai yra turtingi. Na bet iš kur turtai pas žmones, kurie gauna valdiškus atlyginimus?
NEREIK2020-07-18
ZIURET KAS TURTINGI O REIK ZIURET KAS PROTINGI
traffix.lt