7 c Alytus
Trečiadienis, Lapkričio 25d.
Alytaus rajonas
2020 Gegužės 12d.
5

STT nustatė korupcijos rizikas Alytaus r. savivaldybės viešuosiuose pirkimuose

titleGalimai rangovo priimtas sprendimas „pasiaurinti“ gatvęZitos Stankevičienės nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus rajono savivaldybėje. Analizės metu įvertintos korupcijos atsiradimo rizikos Savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus.

Įvertinus Alytaus rajono savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų srityje 2017-2019 m., nustatyta, kad atskiros viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės procedūros buvo nepakankamai reglamentuotos, nebuvo aiškus jų vykdymas ir dokumentavimas, daugelyje pirkimo etapų nebuvo identifikuota rizika ar numatytos papildomos vidaus kontrolės priemonės šiai rizikai valdyti.

Nustatyta, kad rajono savivaldybėje nebuvo pagrindžiamas sprendimų dėl skirtingo pobūdžio pirkimo objektų sujungimo tikslingumas, o statybos, remonto ir griovimo paslaugų pirkimuose taikoma antikorupciniu požiūriu galimai ydinga praktika.

Alytaus r. savivaldybės perkamų statybos ir remonto darbų pirkimo sąlygose, darbų tiekėjui nurodant reikalavimą visus sprendimus priimti ir darbus atlikti laikantis LR norminių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų, „susiaurinamas“ pirkimo objekto apibūdinimas ir taip sudaromos sąlygos darbų tiekėjui darbų vykdyme veikti savo nuožiūra, t. y. priimti sau palankius sprendimus.

Atliekant analizę taip pat pastebėta, kad Alytaus r. savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų interesų konfliktų valdymo mechanizmas nesukurta prevencinių priemonių interesų konfliktams valdyti, padedančių užkardyti pirkimo metu galintį kilti pirkimuose dalyvaujančių asmenų šališkumą ir priklausomumą.

Rajono savivaldybei rekomenduota patikslinti viešųjų pirkimų ir jos viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų interesų konfliktų valdymo vidinį reglamentavimą, numatyti papildomų vidaus kontrolę užtikrinančių priemonių bei atlikti išsamų savivaldybės perkamų statybos, remonto ir griovimo darbų vidaus auditą.

Alytaus r. savivaldybė per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo STT turės pateikti informaciją apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

STT pateikė išvadas Alytaus rajonui:

Korupcijos rizikos analizės metu, atlikus Savivaldybės pirkimų taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės srityse, turinio analizę bei įvertinus Savivaldybės darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai, galintys, analizuotose Savivaldybės veiklos srityse, sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti:

Klaidingas ir nepakankamas Savivaldybės nustatytas viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės teisinis reglamentavimas apsunkina praktinį jo įgyvendinimą bei sudaro sąlygas skirtingam jo nuostatų interpretavimui ir nevienareikšmiškam taikymui.
Nepakankamas Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų interesų konfliktų valdymo reglamentavimas nesukuria prevencinių interesų konfliktų valdymo priemonių, padedančių užkardyti pirkimo metu galintį kilti pirkimuose dalyvaujančių asmenų šališkumą ir priklausomumą.
Neaiškus kai kurių pirkimo procedūrų vykdymas ir (ar) jų dokumentavimas neužtikrina Savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo ir efektyvumo bei sąlygoja pirkimo proceso dalyvių atsakomybės neapibrėžtumo atsiradimą.
Dėl Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijų veikloje nenustatytų vieningų dokumentų formų, padedančių paprastai ir aiškiai pagrįsti pirkimo procedūrų eigą, yra neužtikrinama vidaus kontrolė bei galimybė objektyviau įvertini komisijų priimtus sprendimus.
Neužtikrinama tinkama kai kurių Savivaldybės pirkimų taisyklių nuostatų vykdymo kontrolė.
Nevisavertis pirkimo poreikio pagrindimas neužtikrina Savivaldybės veiklos skaidrumo ir aiškumo bei gali visuomenei sukelti pagrįstas abejonės dėl kai kurių Savivaldybės atliekamų pirkimų būtinumo.
Dažnas Savivaldybės pirkimų planų keitimas iškreipia rinkoje veikiančių tiekėjų konkurencijos galimybes, kas gali sąlygoti vykdomų pirkimų nešališkumo atsiradimą neracionaliai panaudojant Savivaldybės lėšas.
Nepagrindžiamas sprendimų dėl pirkimo objektų sujungimo tikslingumas ir taip neužtikrinamas skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymasis Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose.
Kai kuriuose pirkimuose taikoma antikorupciniu požiūriu ydinga praktika sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.
Nustatytas viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmas vienam pirkimo proceso dalyviui suteikia labai plačią sprendimų priėmimo diskreciją, galinčią pasireikšti tiek nesąžiningu elgesiu, tiek ir Savivaldybės interesų neužtikrinimu.

STT pateikė pasiūlymus Alytaus rajonui:

Siekdami mažinti korupcijos riziką Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės srityse siūlo pakeisti Savivaldybės pirkimų tvarką:
Įtvirtinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio nuostatas , pagal kurias perkančiosios organizacijos vadovams, pirkimų komisijų nariams, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiosios organizacijos atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo iniciatoriams yra privaloma pateikti privačių interesų deklaracijas.
Detalizuojant Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo procese dalyvaujančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo organizavimo, vykdymo ir kontrolės procedūras.
Nustatant Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo procese dalyvaujančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras.
Kiek galima išsamiau reglamentuojant: Mažos vertės pirkimo pažymų pildymo, pirkimų registracijos, pirkimų sąrašo sudarymo, rinkos tyrimų atlikimo, pirkimų poreikio pagrindimo ir pirkimų pagrindimo kontrolės bei pirkimų pagal įgaliojimą procedūras.
Nustatant Savivaldybės viešųjų pirkimų plano tikslinimo/koregavimo procedūrą.
Įtvirtinant nuostatas dėl „apjungtų objektų“ pirkimų tikslingumo ir jo pagrindimo vertinimo.
Detaliau reglamentuojant pirkimo iniciatoriaus diskreciją viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros kontrolės srityje.
Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.
Paskirti Savivaldybės pirkimų koordinatorių (asmenį ar Savivaldybės struktūrinį padalinį), kuris vykdytų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir jų pakeitimų stebėseną, rengtų Savivaldybės pirkimų organizavimo taisykles ir su pirkimais susijusius vidaus dokumentus bei tikrintų Savivaldybės pirkimus reglamentuojančių teisės aktų atitiktį galiojantiems teisės aktams.
Paskirti asmenį atsakingą už Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymą, registravimą ir saugojimą.
Nustatyti standartines Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijų praktikoje naudojamų
dokumentų formas.
Apsvarstyti galimybę dėl centrinės perkančiosios organizacijos steigimo.
Savivaldybės internetinėje svetainėje viešinti savivaldybės institucijų priimtus sprendimus ir jų projektus.
Apsvarstyti galimybę dėl išsamaus Savivaldybės perkamų statybos, remonto ir griovimo darbų vidaus audito atlikimo.

 


Komentarai

5
Komentuoti
Taigi kaipgi2020-05-13
Meras ką nori tą ir daro. "Pritaupė" milijonų kelių neprižiūrėdamas, atseit išasfaltuos daugiau. Kelintą kartą svolačius apvagia Kaniūkų kaimo gyventojus atšaukdamas kelio asfaltavimą. Matote čia rinkėjų mažai... Dar sako, kad Alytaus rajone gyventi gera.
Rasa2020-05-13
Seniai cia bezabrazijos vyksta tik niekas to nemato svaisto pinigus i visas puses...
Kindziulis2020-05-13
Čia priėjo Kindziulis ir tarė: tai va iš kur valdantieji susikombinavo lėšų per 2019 m. rinkimus "paremti" balsuojančius už juos.
ALGIS2020-05-13
uzdengt tentu ir bus nematyt
Na 2020-05-12
čia ir be STT senai aišku buvo
traffix.lt