1 c Alytus
Penktadienis, Gruodžio 4d.
AlytusAktualijosŠvietimas
2020 Vasario 15d.
5

Ministerija: pageidaujančių patekti į lopšelius-darželius lūkesčiai Alytuje nėra tenkinami

titleAsociatyvi iliustracijaLD „Nykštukas" nuotrauka

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pateikė išvadas dėl siūlomos Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos. Viceministrės Jolantos Urbanovič pasirašytame rašte konstatuojama, kad šiuo metu Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų užpildymas yra 59,77 procentų, tad akivaizdu, kad „švietimo tinklas nėra sutvarkytas pakankamai tinkamai“.

Mi­nis­te­ri­ja kon­sta­tuo­ja, kad, re­mian­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, da­lis ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų yra ne­už­pil­dy­tos, o pa­gei­dau­jan­čių pa­tek­ti į lop­še­lius-dar­že­lius lū­kes­čiai nė­ra ten­ki­na­mi – 2020 me­tų sau­sį pa­tek­ti į Aly­taus mies­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas lau­kė 121 vai­kas.

Dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos mi­nis­te­ri­ja pirmiausia re­ko­men­duo­ja apsisp­ręs­ti ir su­si­tar­ti dėl ga­lu­ti­nio spren­di­mo: ar pa­sta­tą ke­ti­na­ma par­duo­ti, ar nu­griau­ti, ar sta­ty­ti nau­ją. Jei to­je mies­to da­ly­je mo­kyk­la yra rei­ka­lin­ga ir sa­vi­val­dy­bė nu­spręs­tų ją sta­ty­ti ma­žes­niam vai­kų skai­čiui, tai nė­ra tiks­lin­ga Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­ją vyk­dy­ti skai­dy­mo bū­du, kaip nu­ma­ty­ta per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­te, nai­ki­nant Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją kaip ju­ri­di­nį vie­ne­tą.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, pa­kak­tų lai­ki­nai, kol vyks sta­ty­bų dar­bai, iš­kel­ti mo­ki­nius į ki­tas ug­dy­mui pri­tai­ky­tas pa­tal­pas. To­kiu at­ve­ju per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­te Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos klau­si­mo ne­bū­ti­na svars­ty­ti, tai tu­rė­tų bū­ti to­liau spren­džia­ma, kaip sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų klau­si­mas.

Jei­gu bū­tų ap­si­spręs­ta ma­žes­nės mo­kyk­los ne­sta­ty­ti, kaip al­ter­na­ty­va spren­džiant Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos už­pil­do­mu­mo klau­si­mą, ga­lė­tų bū­ti svars­ty­ti­na ga­li­my­bė jo­je įkur­din­ti ki­tas įstai­gas, skir­tas švie­ti­mo reik­mėms.

Mi­nis­te­ri­jos ma­ny­mu, Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio at­ve­jais siū­lo­mi re­or­ga­ni­za­vi­mo bū­dai – „Sa­ka­lė­lio“ pri­jun­gi­mas ir „Dre­vi­nu­ko“ re­or­ga­ni­za­vi­mas, per­duo­dant Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jai pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą – yra pri­im­ti­ni. Su są­ly­ga, jei­gu Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos bus už­tik­rin­tas re­or­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų pe­da­go­gi­nio dar­bo tęs­ti­nu­mas bei ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mas, lai­kan­tis vi­sų hi­gie­nos nor­mo­se api­brėž­tų svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mų, su­da­ry­tos vi­sa­ver­tės ug­dy­mo są­ly­gos ir švie­ti­mo pa­gal­bos tei­ki­mas spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams.

ŠMSM pa­brė­žia, kad tiek „Sa­ka­lė­lis“, tiek „Dre­vi­nu­kas“ yra įkur­tos ti­pi­nio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­sta­tuo­se, ku­riuo­se są­ly­gos ug­dy­tis la­biau tin­ka iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, ta­čiau šiuo me­tu „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je yra su­da­ry­tos pa­kan­ka­mai pa­lan­kios są­ly­gos ug­dy­tis spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams. Įstai­go­je įreng­tas lif­tas ne­įga­lie­siems, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, ma­sa­žo ka­bi­ne­tai.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, taip pat rei­kė­tų ap­svars­ty­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų  ir jau­ni­mo mo­kyk­los (ASJM) lik­vi­da­vi­mo ga­li­my­bę, suau­gu­sių­jų mo­ky­mo funk­ci­ją per­duo­dant Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui (APRC), o jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niai ug­dy­mą ga­lė­tų tęs­ti ben­dro­sio­se ug­dy­mo mo­kyk­lo­se pa­gal jų gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas.

Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo pet­var­kos pla­no pro­jek­te ASJM siū­lo­ma pri­jung­ti prie APRC. Pir­mi­nis siū­ly­mas jau­ni­mo kla­ses per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją su­lau­kė di­de­lio šios įstai­gos ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mo.

Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tas pra­dė­tas svars­ty­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, spren­di­mas dėl jo tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas va­sa­rio mė­ne­sio po­sė­dy­je.

Saulė Pinkevičienė, „Alytaus naujienos“


Komentarai

5
Komentuoti
Ovidijus.2020-02-17
Nuo to reikėjo pradėti švęsti nepriklausomybės dieną nes su vėlevytėmis ,laisvę galima daug kalbėti ,bet po30 m kai uždaromos mokyklos darželis ir šalis tuomet lieka be ateities ,nes ateitis tai mūsų vaikai,kurie turi augti savo šalyje
alytiskei2020-02-16
...ponia,tada i privatu,nes prie kiekvieno "noriu nenoriu "niekas nesitaiko..nera logikos tamsta pas jus..nesate juk pasaulio bamba nei jus nei jusu vaikelis...sekmes.
Vilija2020-02-16
Teisingai vaikuciai pagaliau i mokyklas,atsiras vietu darzelinukams,seniai taip reikejo.
alytiškė2020-02-15
Birute, o jeigu nepageidauju, kad mano priešmokyklinukas vaikas eitų į mokyklą???? Saugiau vaikas jaučiasi darželyje, kur mažiau vaikų nei mokykloje. Ir darželinukai kieme globojami personalo
Birute2020-02-15
nu problema joptararai....uzpildykit pustustes mokyklas mokiniais is darzeliu,o atlaisvintus darzelius maziesiems ir nau problem,kas do sprendimai rutuliojami blyn..nu da ministerijosprireike sprendimu,,nera zodziu....mokinukai i visokius Sakalelius igrusti,o juk ten buvo darzelinukai,nu p..zdec tvarka,o rauda nera vietu....ispindejimas ziaurus,o teveliai kiemuose nori darzeliu,blyn kelkites ir neskite vaikucius ir toliau,atrado mat problema
traffix.lt