15 c Alytus
Trečiadienis, Liepos 8d.
AlytusVerslasAktualijos
2019 Lapkričio 16d.
13

Poveikio aplinkai vertinimo iš „Ekologistikos“ nereikalavo niekas

titleAp­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus val­dy­bos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Čes­lo­vas Merž­vins­kas

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) pateikė apibendrintą informaciją, kaip remiantis Lietuvos teisės aktuose nustatyta tvarka vykdomos taršos leidimų išdavimo procedūros ir kokios atsakingosios institucijos dalyvavo priimant esminius sprendimus.

AAA savo parengtoje chronologijoje pabrėžtinai akcentuojama, kad „Ekologistikos“ (Pramonės g. 1) veiklos poveikio aplinkai vertininimo iki nelaimės spalio 16-ąją nei Alytaus miesto savivaldybė, nei kitos tai galėjusios ar privalėjusios daryti institucijos nepageidavo, nereikalavo nė karto. Vargu, ar tai pateisina pačių aplinkosaugininkų aplaidumą, tačiau bent jau jų neverčia itin nemalonios ekologinės situacijos Alyytaus mieste ir apylinkėse „atpirkimo ožiais“.

AAA parengta UAB „Ekologistika“ atvejo analizė:

Taršos leidimas UAB „Ekologistika“ buvo išduotas 2014 m. birželio 23 dieną. Pagal tuo metu galiojusias Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259) leidimą laikyti padangas įmonei išdavė Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Atkreiptinas dėmesys, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikėjo pagal tuo metu galiojusią LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo redakciją. Kitų institucijų dalyvavimo išduodant leidimą teisės aktai nenumatė. Pažymėtina, jog tuo metu taršos leidime buvo numatytas tik naudotų padangų surinkimas, vežimas, eksportas, importas ir laikymas. Padangų perdirbimo leidime nebuvo.

2016 metais UAB „Ekologistika“ kreipėsi dėl leidimo perdirbti padangų atliekas į gumos trupinius. Numatyta per metus perdirbti susmulkinant 25 tūkst. tonų naudotų padangų. Nurodyta, kad visa perdirbimo veikla numatyta pastate, oro teršalai neviršys ribinių verčių. Pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (redakcija galiojusi iki 2017-11-01) buvo atliekamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

AAA, remdamasi pateiktais dokumentais, 2016 m. gruodžio 16 dieną informavimo kitas atsakingas institucijas apie priimtą atrankos išvadą, jog poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Šią informaciją gavo Alytaus m. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius. Taip pat papildomai buvo informuotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Visos šios institucijos ir visuomenė Aplinkos apsaugos agentūrai galėjo teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas 2016 m. gruodžio 29 dieną pateikė prašymą Agentūrai persvarstyti atrankos išvadą, kad veiklai būtų nustatyta sanitarinė apsaugos zona. Tuo tikslu 2017 m. sausio 25 dieną buvo surengtas posėdis, kuriame dalyvavo AAA, UAB „Ekologistika“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento, Alytaus miesto savivaldybės ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai. Susirinkimo protokole nurodyta, jog Alytaus m. savivaldybės ir priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai papildomų pastabų ir pasiūlymų neteikė bei pritarė, kad sanitarinė apsaugos zona būtų įvertinta ne poveikio aplinkai vertinimo metu, bet atskirai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu. NVSC centro Alytaus departamento atstovė paprašė, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimas būtų atliktas atskiru procesu.

2017 m. vasario 8 dieną AAA, remdamasi bendru institucijų sprendimu ir galiojančia LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo redakcija, priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai veiklai poveikio aplinkai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Galutinėje atrankos išvadoje nurodyta, kad sanitarinės apsaugos zonos bus nustatytas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu.

2017 gegužės 31 dieną NVSC Alytaus departamentas, išnagrinėjęs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, jai pritarė, nurodydamas, kad planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje. Taip pat pritarė sanitarinės apsaugos zonos sutapatinimui su įmonės žemės sklypo ribomis.

Gavusi įmonės paraišką Taršos leidimui pakeisti, AAA 2017 m. birželį pateikė paraišką Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Pastarasis 2017 m. birželio 20 dieną raštu atsakė, jog pastabų ir pasiūlymų dėl paraiškos Taršos leidimui pakeisti neturi. Tuo pagrindu AAA  2017 m. liepos 21 dieną pakeitė pakeitė įmonei „Ekologistika“ Taršos leidimą, kadangi veikla atitiko galutinės atrankos išvados sprendinius.

2018 m. gavus įmonės „Ekologistika“ prašymą padidinti didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti atliekų kiekį (nuo 250 iki 1 tūkst. 920 tonų), buvo atliekamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros. AAA 2018 m. gegužės 17 dieną apie gautus informacijos atrankai dokumentus informavo kitus poveikio aplinkai vertinimo subjektus: Alytaus m. savivaldybės administraciją, NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentą, Alytaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrių.

Alytaus m. savivaldybės administracija ir NVSC Alytaus departamentas atsakė, jog pastabų ir pasiūlymų neturi. Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai ir visuomenė per nustatytą terminą pastabų ir pasiūlymų nepateikė, nors galėjo tai padaryti per 10 darbo dienų. 2018 m. rugpjūčio 10 d. AAA priėmė sprendimą, kad poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas.

2018 m. rugsėjo 6 d. UAB „Ekologistika“ Aplinkos apsaugos agentūrai pateikė paraišką Taršos leidimui pakeisti. AAA gautą paraišką teisės aktų nustatyta tvarka pateikė įvertinti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

2018 m. rugsėjo 21 d. Aplinkos apsaugos departamentas prie AM raštu informavo AAA, kad išnagrinėję paraišką taršos leidimui keisti, atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą, pastabų, ir pasiūlymų neturi. Kitų institucijų dalyvavimo leidimo išdavimo, pakeitimo procese Taršos leidimų taisyklės nenumato.

AAA, įvertinusi pateiktus dokumentus, iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos gautą  raštą  ir tai, kad paraiška atitiko atrankos išvados sprendinius, 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu pakeitė UAB „Ekologistika“ Taršos leidimą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Nuo 2014 m. liepos mėnesio taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo funkcijos iš LR AM aplinkos apsaugos departamentų buvo perduotos AAA. Prieš išduodant, pakeičiant taršos leidimus turi būti atliekamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kai planuojama ūkinė veikla atitinka LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede nurodytų veiklų sąrašą. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrose dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo subjektai t. y. savivaldybė, kurioje planuojama ūkinė veikla, NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniai padaliniai, Kultūros paveldo departamento teritoriniai padaliniai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM pavaldžios institucijos. AAA, išanalizavusi pateiktus dokumentus ir visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Kai yra atliktos aukščiau paminėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba yra sprendimas, kad veikla leistina, ūkio subjektas gali teikti paraišką Taršos leidimui gauti arba pakeisti. Taršos leidimų išdavimą, pakeitimą ir galiojimo panaikinimą reglamentuoja Aplinkos apsaugos įstatymas ir Taršos leidimų taisyklės. Taršos leidimų išdavimo procese dalyvauja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija. AAA, įvertinusi aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos išvadas dėl paraiškos, priima sprendimą dėl Taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo.


Komentarai

13
Komentuoti
Jonas2019-11-18
Ar tie kur dėjo parašus atsistatydino?Ir įdomu kieno paliepimu buvo užmerkiamos akys, kad tokia tiksinti bomba veiktų mieste?
Valdas Adamkus2019-11-18
taip pat priklauso ROTARY klubui. Ir tikrai ne kažkokie klubai kalti dėl įvairių bėdų Lietuvoje.
Kokią valdžią išsirenkame, taip ir turime.
Margarita2019-11-16
Kas jam pačiam išvis rūpi, be savo degančiosi reputacijos???? Aplinkosaugininkai, viską naikinantys, atsirado. Kas jiems diplomus davė?.... Čia nereikia jokių teisės aktų, reikia TIK GALVOS, o ne PUODYNĖS ant pečių ir būtų aišku, ką kur galima leisti, o ką ne.
Teta2019-11-16
Kiek kartų šitas meržv buvo susitikęs su cicėn. Kiek Alytaus ir aplinkui apnuodyta.
Laukia2019-11-16
nesulaukia alytiškiai ,kada šiti visi išgamos atsidurs už grotų,tik kamerų jau jiems remontuoti nereikia.
Tiesa2019-11-16
Na ir ka sis autorius veike,ne jo funkcija ivertint pavoju apinkai? Is kur gerai gyvena sis ponas,is algos ar is paraso padejimo?
xxx2019-11-16
https://www.google.com/search?q=Alytaus+vyr%C5%B3+klubas+Lions&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUmcOiru7lAhXKo4sKHTOXDv8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=767#imgdii=I9VzmVF31STVHM:&imgrc=ax5g9m2pJFBDEM:
xxx2019-11-16
Broliai iš LIONS, broliams iš Rotary - tikrai lojalūs.
Savivaldybė nereikalavo tai nevykdė....2019-11-16
Tai tavivaldybe turi reikalauti kad ir pakakojes nusivalytum ruda akį ? Tiesiog pas "brolius ir verslininkus" nebeliko zmoniskumo
Runkelis2019-11-16
Sukčiai....net meluoti profesionaliai nesugeba.
Runkelis2019-11-16
Kas vykdė ir kas kontroliavo kasmetinius privalomuosius gaisrinės signalizacijos bandymus, numatytus įstatyme? Musė gaisrinės signalizacijos patikros ir bandymų žurnalai sudegė?
Dūmtraukis2019-11-16
O kaip ten buvo reikalai su priešgaisrine signalizacija? Papasakokite. Paklausysime dar vieną pasaką.
Klaunai2019-11-16
niekada nieko nereikalauja. Nejuokinkite žmonių su savo pasiteisinimais.
traffix.lt