2 c Alytus
Ketvirtadienis, Lapkričio 26d.
PolitikaAlytausnaujienos.lt straipsniai
2019 Sausio 5d.
2

Kas panoro būti išrinktaisiais į naujas Alytaus miesto ir rajono tarybas?

titleDabartinio Alytaus miesto mero V. Grigaravičiaus kovo 3 d. nebus nei naujos kadencijos mero, nei savivaldybės tarybos narių rinkimų scenoje

Pra­si­dė­jus sa­vi­val­dos rin­ki­mų ko­voms, iš­aiš­kė­jo, ku­rios po­li­ti­nės jė­gos Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne su­tel­kė gau­siau­sias pa­jė­gas ir ko­kius ži­no­mus as­me­nis pa­si­tel­kė siek­da­mos rin­kė­jų pa­lan­ku­mo. Par­ti­jų ir ko­mi­te­tų kan­di­da­tų skai­čiai – dau­giau ne­gu iš­kal­bin­gi.

Šiuo me­tu val­dan­čio­sios vie­nos iš sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­nės jė­gos są­ra­šas, per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus su­lau­kęs itin gau­saus rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, su­si­trau­kė ir ar­tė­jan­čiuo­se rin­ki­muo­se yra tarp tu­rin­čių­jų ma­žiau­siai kan­di­da­tų.

Po dvie­jų mė­ne­sių, ko­vo 3-iąją, gy­ven­to­jai bal­suos už sa­vo iš­rink­tuo­sius sa­vi­val­do­se. Pa­si­ro­džius ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dos rin­ki­mų kan­di­da­tų į ta­ry­bų na­rius są­ra­šui, jau ga­li­ma pieš­ti ir pre­li­mi­na­rų sie­kian­čių­jų do­mi­nuo­ti val­džio­je pa­veiks­lą.

Iš vi­so Aly­taus mies­te pa­tek­ti į 27 ta­ry­bos na­rių vie­tas no­rą pa­reiš­kė 342 kan­di­da­tai. Tai reiš­kia, kad į vie­ną vie­tą pre­ten­duo­ja daugiau kaip 12 kan­di­da­tų.

Šį­kart į Aly­taus mies­to ta­ry­bos rin­ki­mų rin­gą žen­gia tik vie­nas nau­jas bu­vu­sio mies­to va­do­vo įkur­tas po­li­ti­nis ju­dė­ji­mas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“. Įdo­mu yra tai, kad šio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tai, kar­tu su me­ru tap­ti siek­sian­čiu Čes­lo­vu Dau­gė­la,  ko­vai ren­gė­si mak­si­ma­lio­mis pa­jė­go­mis, tu­rė­da­mi di­džiau­sią leis­ti­ną kan­di­da­tų skai­čių – 54.

Ly­giai tiek pat kan­di­da­tų į mies­to ta­ry­bą iš­kė­lė Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, ku­rios są­ra­šą į rin­ki­mus ve­da Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio pa­dė­jė­ja, bu­vu­si Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė.

Ma­žiau­siai kan­di­da­tų – po 17 – į Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rius siū­lo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) ir vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Aly­taus pi­lie­čiai“. Pas­ta­ra­sis per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus trium­fa­vo kaip nie­kad už­tik­rin­tai – su­lau­kęs, ko ge­ro, di­džiau­sio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo per vi­są sa­vi­val­dos rin­ki­mų is­to­ri­ją. Da­bar šis ju­dė­ji­mas į nau­jus rin­ki­mus žen­gia nu­krau­ja­vęs – per pra­ėju­sius rin­ki­mus šia­me są­ra­še bu­vo 20 kan­di­da­tų, ta­čiau tą­kart tai ne­bu­vo ma­žiau­siai jų tu­rė­ju­si po­li­ti­nė jė­ga. Šio ju­dė­ji­mo są­ra­še ir ap­skri­tai kandidatų sąra­šuose ne­li­ko da­bar­ti­nio Aly­taus mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­var­dės.

Dar­bo par­ti­ja šiuo­se rin­ki­muo­se de­le­ga­vo 18, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja – 20, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis – 26, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai – po 45, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“ – 46 kan­di­da­tus.

Ly­gi­nant su 2015 me­tais vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, tą­kart no­rin­čių­jų tap­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riais bu­vo maž­daug sep­ty­nias­de­šim­čia dau­giau.

Tarp są­ra­šuo­se esan­čių pa­var­džių yra ne tik po­li­ti­kos sen­bu­vių, bet ir nau­jo­kų, ge­rai ži­no­mų as­me­ny­bių. Tap­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riais, bū­da­mi Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos są­ra­še, sie­kia dai­ni­nin­kė As­ta Pi­ly­pai­tė, bu­vęs krep­ši­nin­kas Val­de­ma­ras Cho­mi­čius.

Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ są­ra­še – taip pat ži­no­mas as­muo – gru­pės „Sva­ras 409“ ly­de­ris Ri­čar­das Vy­me­ris.

Per šios ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pį nu­by­rė­ju­sį „Aly­taus pi­lie­čių“ są­ra­šą šie­met pa­pil­dė nau­jos pa­var­dės, tarp ku­rių ir da­bar­ti­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė, da­bar­ti­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris, mu­zie­ji­nin­kas Vil­man­tas Dun­de­ris.

Nau­jas įkur­tas vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ po­li­ti­nei ko­vai dėl Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių pos­tų su­stip­rin­ti pa­kvie­tė ži­no­mų ver­sli­nin­kų bei bu­vu­sių įstai­gų va­do­vų: įmo­nės „Šven­tė Jums“ va­do­vą Do­na­tą Ste­po­nė­ną, buvusį „Aly­taus teks­ti­lės“ di­rek­to­rių Gin­tau­tą An­driuš­ke­vi­čių, bu­vu­sį Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­rių Kęs­tu­tį Jas­mon­tą, bu­vu­sį il­ga­me­tį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro va­do­vą, da­bar­ti­nį ke­lių miš­rių cho­rų ko­lek­ty­vų va­do­vą Vi­dą Si­ma­naus­ką, bu­vu­sią Aly­taus jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rę Re­gi­ną Vil­ke­lie­nę.

Po ne­il­gos per­trau­kos su­grįž­ti į po­li­ti­ką nu­spren­dė ir ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys, tu­rin­tis už­mo­jų tap­ti mies­to me­ru. Į rin­ki­mus jis ei­na su ju­dė­ji­mu „Už Aly­tų“. Tuo pa­čiu ke­liu tik su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga, bū­da­mas So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos są­ra­še, į sa­vi­val­dos rin­ki­mus žen­gia ir pas­ta­ro­jo bro­lis, bu­vęs Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos iš­kel­tų kan­di­da­tų gre­tas pa­pil­dė bu­vęs ge­ne­ra­li­nis urė­das Ri­man­tas Prū­sai­tis.

Da­ly­vau­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš vi­so ap­si­spren­dė 223 kan­di­da­tai. Į vie­ną iš 25 ta­ry­bos na­rių kė­džių pre­ten­duo­ja be­veik 9 kan­di­da­tai.

Įdo­mu tai, kad dvie­jų val­dan­čio­sios ir opo­zi­ci­nės Aly­taus ra­jo­no pu­sių ly­de­rių da­bar­ti­nio ra­jo­no va­do­vo Al­gir­do Vrub­liaus­ko ir ta­ry­bos na­rio Au­ri­mo Trun­cės po­li­ti­nių jė­gų ka­riau­nos – vie­no­do svo­rio. Tai reiš­kia, kad jų ve­da­mi Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šai yra mak­si­ma­liai il­giau­si – po 50 kan­di­da­tų.

Vi­sos ki­tos par­ti­jos į rin­ki­mus kelia be­veik per­pus ar dau­giau ne­gu per­pus ma­žiau kan­di­da­tų. Ma­žiau­siai jų, po 15, tu­ri par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos są­ra­še – 17, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos – 26, Dar­bo ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jų – po 25 kan­di­da­tus.

Per pra­ėju­sius 2015 me­tais vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus Aly­taus ra­jo­ne kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rių pos­tus bu­vo dvi­de­šim­čia ma­žiau.

Tarp nau­jų Aly­taus ra­jo­no kan­di­da­tų yra taip pat ne ma­žiau ži­no­mų pa­var­džių: Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­še esan­tys Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, ke­lei­vių per­ve­ži­mo įmo­nės „Mul­ti­va­nas“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ka­ra­le­vi­čius, „Tar­za­ni­jos“ nuo­ty­kių par­ko va­do­vas Min­dau­gas Al­do­nis. Iš mies­to ta­ry­bos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo pa­si­trau­kęs Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rio pos­to siek­ti ap­si­spren­dė ži­no­mas ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius, at­ei­nan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se taip pat ei­nan­tis kon­ser­va­to­rių są­ra­še.

Da­ly­vau­ti ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se tei­sę tu­ri dau­giau kaip 47 tūkst. aly­tiš­kių, o Aly­taus ra­jo­ne rin­kė­jų yra per 24 tūkst.

Be­je, pre­ten­den­tų į me­rų ir ta­ry­bos na­rių pos­tus są­ra­šas sau­sio pa­bai­go­je ga­li su­trum­pė­ti, kai rin­ki­mų ko­mi­si­jos įver­tins jų pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus, po­li­ti­nes par­ti­jas ir ko­mi­te­tus pa­rė­mu­sių gy­ven­to­jų pa­ra­šus.

Laura Baliukonienė, „Alytaus naujienos“


Komentarai

2
Komentuoti
jo2019-01-27
Rička Vymeris y taryba ar pablūdot pralos viso miesto pinigus svara varydamas
kažin2019-01-05
Valdžios daug ,o mieste niekas gatvių nevalo.Nei praeiti ,nei pravažiuoti.
traffix.lt