18 c Alytus
Trečiadienis, Liepos 8d.
AlytusSportas
2018 Spalio 30d.
24

„Dzūkijos sporto“ vadovo Antano Sakavicko kreipimasis

title

Alytuje veikia 4 miestą reprezentuojantys sporto klubai. Kodėl Alytaus miesto tarybai skyrus lėšas sporto klubams – vieninteliam klubui „Dzūkijos sportas“ lėšos neišmokamos? Kodėl savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas viršija savo įgaliojimus, klaidina tarybą, meluoja ir žlugdo Alytaus krepšinio klubą „Dzūkija“?

Siūlome susipažinti su parengta analize.

Jeigu savivaldybės administracija nustato, kad savivaldybės tarybos sprendimas neatitinka LR teisės aktų, tai įstatymų nustatyta tvarka pati administracija ar vyriausybės atsovas turi teisę šį sprendimą apskųsti. 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-143 apskųstas nebuvo, todėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas privalėjo jį vykdyti.

Neįvykdydamas 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-143 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo“ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytautas Jastremskas pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 punko reikalavimus, kurie yra tokie:

„8. Savivaldybės administracijos direktorius:

 1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais“

DE MINIMIS – PRIEDANGA, MANIPULIAVIMAS

 • Alytaus miesto savivaldybė administracijos direktorius Vytautas Jastremskas sporto klubams VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“, VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“ ir VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“ skirstė lėšas nesivadovaudamas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, kurio 1 punkto nuostatose apibrėžta, kad klubai gali gauti dalinį finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto programos priemonės dalinai finansuoti sporto klubų veiklą, tačiau skirdamas iš Kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą.
 • Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas nevykdė Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 27 punkto reikalavimų ir Sporto klubui VšĮ „Dzūkijos sportas“ nepaskyrė šioje tvarkoje aprašytos komisijos protokolu skirtų lėšų.

Jeigu administracijos direktorius apeliuoja į de minimis taikymą, tai jis nesivadovavo Europos komisijos reglamentu ir taip, kaip tame reglamente numatyta, konkurencijos tarnybai apie de minimis taikymą nepranešė.

CHRONOLOGIJA IR INFORMACIJA

 • 2017-03-30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-85 buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas. Jame buvo įtraukti finansavimo apribojimai:

„8. sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 proc. Per vienerius metus klubui skiriama suma, ne didesnė nei 90 tūkstančių.

9. per trejus iš eilės einančius metus klubui skirta (skiriama) savivaldybės biudžeto lėšų suma neviršija 200 tūkst. eurų (de minimis), pradedant skaičiuoti nuo 2017 m.“

 • 2018-04-05 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-04-05 posėdžio protokolu Nr. KPPt-127, paskirstė Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.
   
 • 2018-04-24 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-532 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams, dalinai finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“ paskirta 50 tūkst. eurų.
   
 • 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-143 įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską iki 2018-04-27, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-04-05 posėdžio protokolą Nr. KPPt-127, paskirstyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.
 • 2017-04-27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-179 visi finansavimo apribojimai buvo panaikinti (neliko 8-to punkto apribojimo, kad klubui parama ne didesnė nei 90 tūkst. eurų ir 9-to punkto apribojimu (de minimis), kad klubui patama ne didesnė nei  200 000 eurų per tris metus. 8-tas punktas liko toks:

„8. Sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 procentų.“

 • 2018-05-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-576 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams, dalinai finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“ paskirta 52 tūkst. eurų
 • 2018-05-09 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-587 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams, dalinai finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ paskirta 20 tūkst. eurų.
 • 2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-10-01 posėdžio protokolu Nr. KPPt-350, perskirstė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nepaskirtas lėšas VšĮ „Dzūkijos sportas“ - kitiems lėšas miestą reprezentuojantiems sporto klubams.
 • 2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-1204 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams, dalinai finansuoti, paskirsta:

1. VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“ - 27 tūkst. 600 Eur.

2. VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“ - 35 tūkst. Eur.

3. VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“ - 22 tūkst. Eur.

Iš viso 84 tūkst. 600 eurų.

VšĮ „Dzūkijos sportas“ vadovas Antanas Sakavickas


Naujausios žinios

Komentarai

24
Komentuoti
VU teisės studentas2018-10-31
Grynai iš sportinio intereso peržiūrėjau de minimis (kitaip nereikšminga) paramos skyrimo tvarką. Ok, de minimis parama ne didesnė nei 200 000 eurų per tris metus. Bet, tas "ne didesnė nei 200 000 eurų" tai yra tik riba, iki kurios savivaldybė neturi informuoti ES Komisijos pagal Sutarties dėl ES veikimo 108 str. 3 d. Tuo atveju, jei viršija šią ribą savivaldybės administracijos direktorius, kaip už tarybos sprendimų vykdymą atsakingas asmuo, turėjo kreiptis į tarybą, informuodamas, kad peržengiama ši riba ir savivaldybė turi informuoti ES Komisiją.

Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 54 str. 2 d. Savivaldybės tarybos sprendimai privalomi savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais (29 str. 8 d. 1 p.). Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti savo (arba savo pavaduotojo pagal kompetenciją) priimtus teisės aktus (18 str. 1 d.). Teisės aktai nenumato administracijos direktoriaus teisės stabdyti savivaldybės tarybos sprendimų vykdymą.

Teisėtumo principas bei viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo privalomumo principai suponuoja tai, kad viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas galioja tol, kol nėra panaikintas aukštesnio viešojo administravimo subjekto (jeigu tokia galimybė yra nustatyta) arba teismo (LVAT 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-151/2012; 2012 m. kovo 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-227/2012; 2014 m. gegužės 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014).

CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams (neveikimui), žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš jų, valstybei ar savivaldybei CK 6.271 straipsnio pagrindu nekyla prievolė atlyginti žalą. Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui privalu nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba, nors ir vykdė šias funkcijas, veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2980-502/2018).

Tad tiems, kas palaikote administracijos direktorių ir merą, noriu pranešti, kad Dzūkijos klubas turi teisę kreiptis į teismą dėl šių pinigų prisiteisimo. Tokiu atveju savivaldybei kainuos netgi daugiau nei dabar skirti lėšas.
j2018-10-31
Sita savivaldybe apgailetina, greiciau tie rinkimai situs urodus visus ismetysim, visokios pasvalio, utenos, prienu ir kt. savivaldybes krepsiniui skiria zymiai didesnius pinigus, o cia Alytuje negali kazkokios dalies skirti klubui, atminkit klubo pavadinimas nera privacios imones o savivaldybes, o pasiziurejus kitu klubu jos privaciu imoniu ir nelyginkit sporto saku su kitom, nes auditorijos skaiciai skirtingi.
6662018-10-31
visos sporto sakos turi teise vykdyti veikla,uzimti miesto gyventojus,bet nereikia visko tempti tik i savo puse ir dar pasitelkiant santaza.O kiek Antanas klubu jau nuvede iki bankroto?2 ar 3 patikslinkit
Emocijos2018-10-30
Jei miesto taryba NUTARĖ skirti pinigus keturiems klubams, Jastremskas PRIVALO VYKDYTI MIESTO TARYBOS NUTARIMĄ. Dabar trims klubams skyrė, o vienam ne. Žmogelis sužvaigždėjo ir įsijautė, mūsų pinigus, matyt, su savais sumaišė. Jo nuomonė gali tik jo žmonai rūpėti. Meras būtų normalus, tai sekančią dieną tokį savivaliautoją atleistų.
Bet... mentas mentui ... :)
baikit2018-10-30
Lai tas direktorius baigia vyrkauti. Susirinkite lesas is privaciu remeju. Prienai , Utena mazesni miestai, bet remeju mase. Cia pastoviai priprate savivaldybe melzti. Cia kaskas rase kodel tek rankiniui- Alytaus rankinio klubas buvo Lietuvos cempionai. Tegul ta Dzukija padaro tiek kiek ranikinkai.
Daabr apie politika. Alytus ir miestieciai nerupo nei vienai partijai ar judejimui. Visi eina tik savu interesu pildyti. Vieni pinigu krepsinio klubui , kiti ziuro kaip aerodromo zemes susiveikti, treti dabartiniai , kad draugeliams kaip Celsiui kelius sutvarkyti ar aiksteles centre is gyventoju atimti. Ir t.t ir panasiai .
Jgeila2018-10-30
Nebutu Sakavicko klube gal ir padėčiau. Bet apie Antaneli žinau daug negerų dalykų. Šitas veikėjas visa laiką budavo prieš krepšinį alytuje. Norejo greitai pralobti. Kiek pinigu investavo prieš alytaus miesto klubą už šiaulius! Bet sudegė jo pinigai! Alytus pasiėmė bronza, nigaledami šiaulius serijoje 3-1 !
:D2018-10-30
Visi klubai yra privatus!!! isiblaivykit
sus2018-10-30
Alytiskiai jai lostu Dzukijoj, tai butume loozeriai seniai lostu kokiam rkl... kiek zalgiri kaunieciu? Kiek ryte vilnieciu? Sudus kalbat prabuskit... Visoje eurooje Klubus remia SAVIVALDYBES!!! Ir niekam neidomu kas juose losia. Jus galvojat tie vaikai lostu Dainavoj jai pakliutu i ALyga? Juokaujat? Jau lose kadaise 0-10 buvo iprastas rezultatas... Ne rezultate ar tautybej esme... Sportas turi buti paremtas ir taskas. As moku mokescius ir man negaila kad krepsiniui ei'a pinigai o ne asfaltui... Durneliams pavydzys is Zalgiris is savivaldybes gauna 2mln eur. Joks kauno klubas beisbolo ar kvadrato neverke nes irgi gauna savo dali atitinkamai... Prabuskit maziau verke... jus tu piigu vistiek negausit... Pasiims jusu mylimas jastermenskas ar kaip ten tas...
mr smart2018-10-30
Tai yra privatus klubas ir privatus verslas, nesantis pelna( arba ne)KODEL gyventojai turi remti PACESA? dar zalgirio lygio butu tai ir paremtumem bet dabar gali i lazdijus ar druskininkus kraustytis pas draugelius savo :)
Piktas2018-10-30
Nežlugdykite krepšinio,juk krepšinis lieruvoje yra numeris vienas,krepšiniui turi rasti pinigų ir jokių šnekų neturi būti,šiemet Dzūkija gerai žaidžia būtü dar vienas pajiegus krepšininkas,tai Dzūkija dabar žymiai daugiau pergalių turėtų
Naivuoliams2018-10-30
Sie pinigai bus ne krepsiniui ir ne krepsininkams, o galimai panaudoti politiniai kompanijai ir reklamai,todel ir putojasi opozicija o direktorius saunuolis ,kad nepasiraso sei aferai.
Aurimas2018-10-30
o man pvz idomu Dzukija ziureti ir mes ne dugne o 5 vt dabar va kad zalgiris bankrota gautu buciau laimingas nes as uz ryta ir zalgirio nevirskinu
kamuolys2018-10-30
kas nori pažiūrėti gero krepšinio 1val. ir žiūri Žalgiris -Realas. kam ta dzukija idomi visada lentelės dugne
Alytiske2018-10-30
Sutinku su dauguma, Dzūkijos krepšinio klubas tapo nebeįdomus kai jame visiškai neliko alytiškių, kasmet vis naujų vietinių ar užsienio legionierių pilna. Kiek per paskutinius 10 metu buvo alytiškių???? Rankinio komanda remiasi vien Alytaus jaunimu ir dar plius profesionalus sugrąžina o Alytų čia pabaigti karjera!!! Tikrai kitokia logikai. Atsiprašau, prijauciu sportui, bet ne tokiam Alytaus krepšinio klubui!!!
Jo2018-10-30
Taigi tas Antanas parduos 3 kašio rungtynes ir bus biudžetas.
Jo2018-10-30
Kodėl Dainava mažiausia , kaip alytaus jaunimo šitiek daug žaidžia???
Hmmm.2018-10-30
Pritariu ir taskas sis klubas nevertas tu lesu! T.y. musu mokesciu moketoju pinigai ir negalima ju duoti klanui lobti ir darytis savireklama,. Aplamamai koks cia klubas? Kiek zaidzia Alytiskiu, kiek per pastaruosius 5-10 metu jame zaide Alytaus aukletiniu? Kiek vienais metais vis nauji ir nauji zaidejai, jokios strategijos jokio ilgalaikio plano! Tfu! Gavau pinigu, prisipirkau zaideju pats prasukau pinigeliu ir pofig kas toliau! Juk savivaldybe ir vel duos, ane? Spyga taukuota, baigesi jusu uzsuktas absurdo ratas.. kur pinigai uz parduodamus zaidejus kitiems klubams?
al. tarybai2018-10-30
de minimis pinigų skirstymo būdas yra netinkamas sporto klubams !!!!!!!!
Nėra blogiau,2018-10-30
kada žmonės, vietoje to, kad gydytūsi, vadovauja miestui, savivaldybei.
MKO2018-10-30
Blemba zinok nezinau... Bet jus paziurekit... Kas vyksta, visos bapkes i asfalta... kasa, pila... Kasa, pila... Matomi darbai bet tai ar cia turi but visas demesys? Musu miesto galva isvis nulis iskalbos ir charizmos...
K2018-10-30
Aplamai kaip galima daugiausia pinigu skirt rankiniui? :DDDD Niekam jis neidomus...
Rankinis? Taip jie gerai losia, bet kiek zmoniu ji stebi? Tai kame kalaba del pinigu...
Futbolas, taip zmones ji ziuri tai adekvaciai ir pinigu skirkim. Krepsinis lygegreciai futbolui, paremkim. As nesuprant, pagal ka jie pinigus skirsto musu. Idomu ir sau algos nepersiveda? :DDDD
MKO2018-10-30
O už ką siūlai balsuoti ?
MKO2018-10-30
Geda... Kaip galima nevykdyti nutarimu? Gyvenime nebalsuociau uz tuos kurie dabar valdo alytu... Tragikomedija, jie netik nesugeba dirbti del zmoniu, bet ir nerupi jiems paprastas zmogus. Zmonems patinka krepsinis, tai yra pramoga kuriu ir taip truksta musu mazam miestui, tai ar sunku paremti? As suprantu kad daugiau norfu geriau miesto valdzios idiotams... Bet gal pagalvokit kada kas mums geriau... Ne tik salint is valdzios tuos kurie nevykdo isipareigojimu bet dar ir po teismus uztusyt... Sudu suteptos pavardes ...
Fak2018-10-30
O gal didysis vadovas galėtų pasakyti kokia tiksli suma yra suplanuota gauti šiam sezonui iš privačių rėmėjų ? Ar nebus taip, kad didžioji problema yra pačio klubo vadyboje ir jos nesugebėjimas (arba nenoras) pritraukti daugiau privačių rėmėjų, kad savivaldybės parama nebūtų tokia kritinė. Kaip kokie Prienai, Utena sugeba susirasti ir normalesnius privačius rėmėjus, nors yra mažesni miestai, o Alytuje nesugebama ? Čia kaltas nenoras prasidėti su Pačėsu ar kaip ?
traffix.lt