-7 c Alytus
Trečiadienis, Gruodžio 2d.
AlytusAktualijosAlytausnaujienos.lt straipsniai
2018 Spalio 18d.
4

Aviatorių siekiams išsaugoti istorinį Alytaus aerodromą pritarė teismas

titleNuotraukų galerijaUžsienyje besistažuojantis Alytaus aeroklubo viršininkas Kęstutis Urbanavičius džiaugiasi Dzūkijos sostinės aviatorių bendruomenės pergale teisme ir galimybe išsaugoti savo 80-mečio kitąmet sulauksiantį istorinį Alytaus aerodromą

I Aly­tu­je  Ne­mu­no kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas yra daug ką vi­lio­jan­tis že­mės skly­pas. Dau­giau kaip prieš pus­an­trų me­tų mies­to ta­ry­bai bu­vo pri­sta­ty­ta ae­ro­dro­mo vi­zi­ja ne tik su mo­der­niu avia­ci­jai pri­tai­ky­tu ob­jek­tu, bet ir pra­mo­goms, ap­gy­ven­di­ni­mui skir­tais sta­ti­niais, spor­to ir ren­gi­nių zo­no­mis.

Pa­reng­to­je ga­li­my­bių stu­di­jo­je dėl kai ku­rių ob­jek­tų, tarp jų ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ros, šiam par­kui plės­ti ar­ba lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai įkur­ti kaip pa­trauk­liau­sia te­ri­to­ri­ja bu­vo nu­ro­dy­tas ae­ro­dro­mas. Ta­čiau eg­zis­tuo­ja dvi kliū­tys re­a­li­zuo­ti vi­zi­jas ir idė­jas – ae­ro­dro­mo že­mės pri­klau­so­my­bė avia­to­riams ir jo pri­sky­ri­mas ša­lies stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tams.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­rius šį pa­va­sa­rį vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su šio avia­ci­jai skir­to ob­jek­to val­dy­to­ja aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bu. Pas­ta­ra­sis krei­pė­si į teis­mą dėl to­kio že­mė­tvarkininkų veiks­mo, ir kol kas no­rai iš avia­to­rių at­im­ti ae­ro­dro­mą tramdomi, – šią sa­vai­tę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas že­mė­tvarkininkų su­ma­ny­mą nu­trauk­ti že­mės pa­nau­dos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu.

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ae­ro­dro­mo vi­zi­ja, ku­rią pa­ren­gė me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus po­tvar­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl šio ob­jek­to plėt­ros ga­li­my­bių. Gru­pė­je dir­bo ta­ry­bos na­riai Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Jur­gis Kras­nic­kas, Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė ir ver­sli­nin­kas pi­lo­tas-kon­sul­tan­tas An­drius Sta­siu­ky­nas.

Pa­gal dar­bo gru­pės vi­zi­ją ae­ro­dro­me tu­rė­tų at­si­ras­ti sep­ty­nios zo­nos: pa­ties ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ra, pa­ras­par­nių aikš­te­lė ir pra­mo­gi­nė avia­ci­ja, vieš­bu­tis ir kem­pin­gas, au­to-, mo­tos­por­to var­žy­bų, kar­tin­gų tra­sos, at­vi­ras van­dens pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­sas, spor­to ir ren­gi­nių zo­nos. Šiems ob­jek­tams įreng­ti bū­tų pa­nau­do­ja­mos eu­ro­pi­nių fon­dų, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų, taip pat pri­va­čios lė­šos.

Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys to­kią ae­ro­dro­mo vi­zi­ją ver­ti­no skep­tiš­kai, jos pri­sta­ty­mas net bu­vo pa­va­din­tas ge­ru vi­zio­nie­riš­ku kon­cer­tu. Ta­čiau vi­zi­jos bai­gė­si tik pri­sta­ty­mu, nes ae­ro­dro­mo že­mė pri­klau­so vals­ty­bei, o Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, kaip šios že­mės val­dy­to­ja, ae­ro­dro­mo skly­pą pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra su­tei­ku­si aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui.

Ne­tru­kus nuo vi­zi­jų per­ei­ta prie ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rio­je nu­ma­ty­tas jau daug kon­kre­tes­nis ae­ro­dro­mo pa­nau­do­ji­mas. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, vyk­dy­da­ma ta­ry­bos už­duo­tį – pa­reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją dėl kai ku­rių ob­jek­tų, tarp jų ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ros, vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rin­ko šią stu­di­ją ga­lin­čią pa­reng­ti įmo­nę – Vil­niaus ben­dro­vę „Stra­te­gy Labs“.

Šį pa­va­sa­rį ben­dro­vės at­sto­vai, ga­li­my­bių stu­di­ją pri­sta­ty­da­mi mies­to ta­ry­bai, kaip pa­trauk­liau­sią te­ri­to­ri­ją Pra­mo­nės par­ko plėt­rai ar­ba lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įkū­ri­mui nu­ro­dė ae­ro­dro­mą. Tai di­džiau­sia, dau­giau nei 100 hek­ta­rų tu­rin­ti, ne­už­sta­ty­ta te­ri­to­ri­ja, su ja ge­ras su­si­sie­ki­mas. O pa­grin­di­nis trū­ku­mas – šio­je te­ri­to­ri­jo­je vei­kia ša­lies stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tas ae­ro­dro­mas.

Aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bas val­do­mas ae­ro­dro­mas tam­pa di­džiau­sia kliū­ti­mi sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų su­ma­ny­mams ir jos pa­sam­dy­tų plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­jų ren­gė­jų pa­siū­ly­mams. Lie­ka vie­nas ke­lias – vi­sais įma­no­mais bū­dais siek­ti ae­ro­dro­mo že­mės skly­po pe­rė­mi­mo. To­kiu bū­du ti­kė­ti­na, kad nu­sto­tų gy­vuo­ti ir Aly­taus avia­to­rių klu­bas, nes ko­kia ga­li bū­ti jo veik­la ne­tu­rint ae­ro­dro­mo.

Šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus ae­ro­klu­bą pa­sie­kė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus raš­tas, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, kad vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kta 2010 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­ta vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tis. Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, ae­ro­klu­bui 68 me­tams bu­vo per­duo­ta ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 102 hek­ta­rų že­mės skly­pu I Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je.

Su­tar­ties nu­trau­ki­mo mo­ty­vas – pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­mo sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­tis su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės. Nors ae­ro­klu­bas bai­gian­tis sta­ti­nių ir ki­to tur­to pa­nau­dos su­tar­čiai krei­pė­si į de­par­ta­men­tą ją pra­tęs­ti pen­ke­riems ar de­šim­čiai me­tų, ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mą, kad dėl tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ga­li jos pra­tęs­ti. O pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį de­par­ta­men­tas ae­ro­klu­bui kaip vals­ty­bės tur­tą yra per­da­vęs laikinai val­dy­ti aš­tuo­nis ae­ro­dro­me esan­čius pa­sta­tus, 15 or­lai­vių ir 2 sklan­dy­tu­vi­nes prie­ka­bas.

Aly­taus ae­ro­klu­bas že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ap­skun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui, – pra­šė jį pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­ti.

Šią sa­vai­tę ae­ro­klu­bas su­lau­kė pa­lan­kaus spren­di­mo.

Ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl ae­ro­klu­bo pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą, nu­ro­dė, kad ae­ro­klu­bui per­duo­tas tur­tas ne­rei­ka­lin­gas funk­ci­joms vyk­dy­ti. De­par­ta­men­tas ne­tu­ri pa­kan­ka­mų žmo­giš­kų­jų ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių šį tur­tą efek­ty­viai val­dy­ti.

Ka­dan­gi pa­si­bai­gus de­par­ta­men­to pa­nau­dos su­tar­čiai su ae­ro­klu­bu, šis jo ne­grą­ži­no, o de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų, kad tas tur­tas bū­tų grą­žin­tas, pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są su­tar­tis lai­ko­ma ga­lio­jan­ti, ji ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. Tai kon­sta­ta­vo teis­mas. Že­mė­tvarkininkai by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu ne­nu­ro­dė ir ne­įro­di­nė­jo, kad ae­ro­dro­mo že­mės skly­pas nau­do­ja­mas ne pa­gal pa­skir­tį pa­si­bai­gus sta­ti­nių ir avia­ci­jai rei­ka­lin­gos tech­ni­kos pa­nau­dos su­tar­čiai.

To­dėl teis­mas, įver­ti­nęs šias ap­lin­ky­bes, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus įsa­ky­mą dėl vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­tos vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­ties su Aly­taus ae­ro­klu­bu pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no. Iš šios tar­ny­bos ae­ro­klu­bo nau­dai pri­teis­ta be­veik 2 tūkst. 500 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jos Ilo­nos Mar­čins­kie­nės tei­gi­mu, dėl ap­skun­di­mo dar bus spren­džia­ma. Jei Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per teis­mus pa­vyk­tų nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu, jį per­im­ti be kliū­čių ga­lė­tų pre­ten­duo­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Kol kas Dzū­ki­jos sos­ti­nės avia­to­riams pa­vyks­ta ap­gin­ti nuo 1939-ųjų Aly­tu­je vei­kian­tį ae­ro­dro­mą.

Alma Mosteikaitė, „Alytaus naujienos“

Fotogalerija


Komentarai

4
Komentuoti
Gintaras2018-10-25
šis aerodromas yra unikalus Lietuvoje, nes turi labai gerą, tokiai paskirčiai tinkantį, gruntą. Tai didžiulis mūsų visų turtas, būtų visiška kvailystė jį sunaikinti, vardan kelių gobšių verslininkų ir politikų asmeninių interesų. O individualių namų gyventojai tegu "nebamba". Aerodromas pradėjo savo veiklą gerokai anksčiau, negu absoliuti dauguma namų aplink jį atsirado. Tai puikiai žinojote kur ruošiatės gyventi.
Turi 2018-10-18
Buti LEZ
art2018-10-18
102 hektarai del keliu lektuvu. Apsurdas.
Pastebėjimas2018-10-18
aeroklubas viršija įgaliojimus,kada pavieniai lėktuvai skraido,atlieka pratimus virš individualių gyvenamų namų,jie šito daryti negali,dar prieš keletą tarybos kadencijų buvo nuspręsta lėktuvus nukreipti virš miško,kad vietiniams gyventojams ne drumst ramybės ir saugumo sumetimais,priešingu atveju būtina ,kad aeroklubas apdraustų individualius gyvenamus namus dėl turto ir gyvybės gyvenančių žmonių praradimo.
traffix.lt