0 c Alytus
Sekmadienis, Lapkričio 29d.
AlytusNusikaltimai
2018 Gegužės 7d.
0

Picerijai „Palermo“ – nepalankus Aukščiausiojo Teismo sprendimas

title

Miesto centre esanti picerija „Palermo“ turi būti nugriauta – tokį sprendimą priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Kavinė turi būti nugriauta arba jo paties savininko, arba antstolio nusamdytos kompanijos. Bet kuriuo atveju - Aukščiausiojo Teismo sprendimu „Palermo“ turi nebelikti jau iki gegužės mėnesio pabaigos. Priešistorė 2017 metų ko­vo vi­du­ry­je Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis kavinės savininkas Valius Smai­džiū­nas įpa­rei­go­tas sa­vo lė­šo­mis nu­griau­ti Ro­tušės a. 2A esan­čią pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“.   Savininkui to ne­pa­da­rius per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, leis­ta pi­ce­ri­jos grio­vi­mo veiks­mus at­lik­ti ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čiai ben­dro­vei „Dai­na­vos tur­tai“. Pas­ta­ro­ji ir krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą, kad bū­tų įvyk­dy­ta 2006-ųjų ge­gu­žės vi­du­ry­je tarp „Dai­na­vos tur­tų“ ir V. Smai­džiū­no pa­si­ra­šy­ta da­lies že­mės skly­po Ro­tu­šės a. 2A pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis. Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, V.Smai­džiū­nas pu­sę 25 arų skly­po už 1 mln. 900 tūkst. litų par­da­vė „Dai­na­vos tur­tams“ ir įsi­pa­rei­go­jo sa­vo lė­šo­mis iki 2006-ųjų gruo­džio pa­bai­gos nu­griau­ti že­mės skly­pe esan­tį lai­ki­ną pa­sta­tą - pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“. V. Smai­džiū­nas, ne­si­taiks­ty­da­mas su jam ne­pa­lan­kiu Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu, ku­ria­me kon­sta­tuo­ta, kad mi­nė­ta su­tar­tis tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Šis praėjusių metų rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo da­lį dėl pi­ce­ri­jos nu­grio­vi­mo. Tad jos tu­rė­jo ne­lik­ti iki spa­lio pa­bai­gos. Tačiau spalio pabaigoje Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė nag­ri­nė­ti V.Smai­džiū­no ka­sa­ci­nį skun­dą, ku­riuo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti jam ne­pa­lan­kius Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės ir Kau­no apy­gar­dos teis­mų spren­di­mus ir by­lą grą­žin­ti iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos ar­ba Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui.  Vis dėlto, Lie­tu­vos Aukš­čiau­siojo Teis­mo sprendimas picerijos savininkui nebuvo palankus.  Be to, V. Smaidžiūnas bendrovei „Dainavos turtai“ privalės atlyginti bylinėjimosi išlaidas – daugiau kaip 1 tūkst. 420 eurų.  Naujienų portalas Alytausgidas.lt mėgino susisiekti su „Palermo“ savininku Valiumi Smaidžiūnu, tačiau kol kas – nesėkmingai.


Komentarai

0
Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
traffix.lt