17 C
Alytus
Šeštadienis, liepos 30, 2016
Paskirta bazinė mokykla ir priimami prašymai

Paskirta bazinė mokykla ir priimami prašymai

0

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2013-01-15 įsakymu  Nr. DV-27 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo” 2013 metų brandos egzaminų sesijos Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje bazine mokykla paskirta Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija  (Birutės g. 2, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 52 074), tel. ir faksas (8 315) 51 931, el. paštas rvmok@vanagas.alytus.lm.lt).

Bazinė mokykla priims eksternų (asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, pageidaujančių laikyti brandos egzaminus) prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti valstybinių (Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Alytaus pataisos namuose esančių klasių kandidatams ir namuose mokytiems mokiniams), mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai prašymus (raštu) laikyti brandos egzaminus, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis), sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi pateikti bazinės mokyklos vadovui, o pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti neleidžiama.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju – bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo, studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Buvę mokiniai – asmenys, nesimokantys pagal vidurinio ugdymo programą, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsi šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus, prašymus turi pateikti iki 2013 m. kovo 7 d. mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.

Kartu su prašymu buvęs mokinys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtą įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie  likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalo pateikti iki 2013 m. gegužės 30 d. (iki ugdymo plane nustatytos  ugdymo proceso (gimnazijų IV) klasėms  pabaigos.

Vidurinių mokyklų, kurių pertvarkyta vidaus struktūra ir jos tapo pagrindinėmis mokyklomis, buvę mokiniai kreipiasi į Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorių, nes ši mokykla turi teisę išduoti brandos atestatus buvusiems vidurinių mokyklų mokiniams.

Išsamesnę informaciją apie 2013 m. brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą eksternams teikia bazinė mokykla, o daugiau informacijos apie 2013 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką, brandos egzaminų programas, brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščius galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto tinklalapyje www. egzaminai.lt ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.ams.lt→ Švietimas → Egzaminai arba skambinti šių eilučių autorei tel. (8 315) 55 175, mob. 8 620 245 35, el. paštas ceslova.moceviciene@ams.lt

 

Facebook komentarai